Investeringen met een maatschappelijk nut

Specificatie grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Beschoeiingen

71

102

Bouwkundige voorzieningen

1.049

1.115

Bruggen en viaducten

5.011

5.107

Herinrichting wijken

3.890

3.364

Lage Kade

11.566

11.327

Openbare verlichting

4.648

4.536

Parkeermaatregelen

850

826

Verkeersinfrastructuur

18.871

17.745

Verkeersregelingen

5.834

5.877

Verkeersvoorzieningen

3.019

3.100

Voorzieningen in bossen en parken

623

738

Totaal

55.432

53.837

Specificatie onderhanden activa maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Verkeersinfrastructuur

1.324

310

Centrum Ring Rond

0

118

Herinrichting Malburgen

0

313

Diversen

561

267

Totaal

1.885

1.008

Specificatie activeringen / onderhanden activa maatschappelijk nut

Nr.

Regulier programma

Begroot 2015

Onderhanden activa 2014

Bestedingen 2015

Activering 2015

Over- /

Onderhanden activa 2015

MIP 2015-2019

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

onder-

Apparaats

Overige

Totaal

MJPB '16-'19

kosten

Kosten

kosten

Kosten

kosten

Kosten

schrijding

kosten

Kosten

1

2

3

4 (2+3)

5

6

7 (5+6)

8

9

10 (8+9)

11 (10-1)

12 (2+5-8)

13 (3+6-9)

14 (12+13)

Bedragen x € 1.000

R.02

Verkeer,vervoer en waterstaat

6.932

544

464

1.008

865

4.224

5.089

410

3.819

4.229

2.703

999

869

1.868

R.05

Cultuur, recreatie en sport

94

0

0

0

12

5

17

0

0

0

94

12

5

17

Totaal

7.026

544

464

1.008

877

4.229

5.106

410

3.819

4.229

2.797

1.011

874

1.885

Specificatie investeringen maatschappelijk nut

Progr.

Omschrijving

Activering 2015

Activering 2014

Bedragen x € 1.000

R.02

Trolleyremise

0

852

R.02

Verkeersinfrastructuur

1.061

1.617

R.02

Centrumring rond

0

161

R.02

Aanpassen busperrons

0

143

R.02

Herinrichting Presikhaaf

809

1.200

R.02

Kunstwerken w.o. viaducten A325

649

715

R.02

Voormalige landbouwwegen

89

0

R.02

Lage kadeconstructie langs de Rijn

437

0

R.02

Verkeerskrediet algemeen

171

249

R.02

Verkeersregelinstallaties

365

0

R.02

Ledverlichting hoofdwegen

25

586

R.02

Masten algemeen

482

68

R.02

Het Groene Balkon:Groenewoudplantsoen

0

468

R.02

Parkeermaatregelen

141

0

R.02

Overig

0

126

Totaal investeringen

4.229

6.185