Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven

Specificatie gronden en terreinen economisch nut: geen heffing

Omschrijving

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Schoolterreinen en sportterreinen

34.223

35.556

35.556

Gronden in erfpacht uitgegeven

13.345

13.348

13.214

Grond Remise trolley bussen

2.000

2.000

2.000

Grond gemeentewerf Snelliusweg

1.362

1.362

1.362

Overige

10.484

7.967

7.967

Totaal

61.414

60.233

60.099

Specificatie bedrijfsgebouwen economisch nut: geen heffing

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Dak- en/of dakbedekking

1.884

1.596

Installaties, leidingen en voorzieningen

27.153

23.706

Parkeergarages

56.292

57.243

Permanente gebouwen

195.687

187.020

Semi-permanente gebouwen

1.632

3.254

Verbouw, renovatie en restauratie

61.019

62.138

Permanente gebouwen - scholen (uitzondering)

2.317

2.770

Totaal

345.984

337.727

Specificatie grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut: geen heffing

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Sportgrasvelden

1.376

853

Kunstgrasvelden

5.766

4.116

Voorzieningen in bossen en parken / hekwerken

236

224

Bouwkundige voorzieningen

1.974

1.863

Totaal

9.352

7.056

Specificatie overige materiële vast activa economisch nut: geen heffing

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Inrichting gebouwen en inventaris

14.049

14.360

Ondergrondse afvaltransport en - containers

2.526

7.360

Speelvoorzieningen

139

165

Totaal

16.714

21.885

Specificatie onderhanden activa economisch nut: geen heffing

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Onderwijshuisvestingsprogramma

65

665

Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs

46

973

Multifunctionele Centra

1.612

680

Nieuwbouw brandweer

0

8.478

Cultureel vastgoed

551

834

Planmatig onderhoud vastgoed

873

206

Overige

1.326

1.377

Totaal

4.473

13.213

Specificatie activeringen / onderhanden activa met een economisch nut: geen heffing

Nr.

Regulier programma

Begroot 2015

Onderhanden activa 2014

Bestedingen 2015

Activering 2015

Over- /

Onderhanden activa 2015

MIP 2015-2019

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

onder-

Apparaats

Overige

Totaal

MJPB '16-'19

kosten

Kosten

kosten

Kosten

kosten

Kosten

schrijding

kosten

Kosten

1

2

3

4 (2+3)

5

6

7 (5+6)

8

9

10 (8+9)

11 (10-1)

12 (2+5-8)

13 (3+6-9)

14 (12+13)

Bedragen x € 1.000

R.00

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

0

0

0

0

0

72

72

0

72

72

-72

0

0

0

R.01

Veiligheid

16.793

304

8.174

8.478

121

5.958

6.079

425

14.132

14.557

2.236

0

0

0

R.02

Verkeer,vervoer en waterstaat

1.435

21

2

23

40

916

956

61

835

896

539

0

83

83

R.04

Educatie

16.754

499

1.821

2.320

278

2.480

2.758

28

3.325

3.353

13.401

749

976

1.725

R.05

Cultuur, recreatie en sport

8.972

518

1.396

1.914

646

6.165

6.811

34

6.625

6.659

2.313

1.130

936

2.066

R.06

Participatie en zorg

430

0

-11

-11

0

137

137

0

126

126

304

0

0

0

R.07

Gezondheid en milieu

259

0

0

0

0

320

320

0

259

259

0

0

61

61

R.08

Wonen en ruimte

4.500

0

0

0

0

4.501

4.501

0

4.501

4.501

-1

0

0

0

R.09

Financiën en bedrijfsvoering

8.732

10

479

489

167

2.614

2.781

67

2.665

2.732

6.000

110

428

538

Totaal

57.875

1.352

11.861

13.213

1.252

23.163

24.415

615

32.540

33.155

24.720

1.989

2.484

4.473

Specificatie investeringen met een economisch nut: geen heffing

Progr.

Omschrijving

Activering 2015

Activering 2014

Bedragen x € 1.000

R.00

Paspomaat en pinautomaat

72

0

R.01

Vervanging stemhokjes en stembussen

0

39

R.01

Brandweerkazerne

14.557

0

R.02

Planmatig onderhoud vastgoed

91

0

R.02

Parkeermaatregelen infra

0

160

R.02

Parkeerautomaten

469

375

R.02

Handhavingsapparatuur

24

27

R.02

Verkeersinfrastructuur: Initiatieffase

13

374

R.02

Brinkman Visser gemaal

0

300

R.02

Gladheidsbestrijdingsmateriaal

56

0

R.02

Walstroom

243

0

R.04

Onderwijshuisvestingsprogramma 2013

777

631

R.04

Mozaïek Zwanebloemlaan uitbreiding

454

0

R.04

MFC Geitenkamp

296

2

R.04

MFC Omnibus

0

18.976

R.04

IHP- (V)SO

1.652

1.715

R.04

Natuurmuseum

174

0

R.04

Planmatig onderhoud vastgoed

0

377

R.05

Rozet

220

0

R.05

Binnensport

548

0

R.05

Buitensport

173

290

R.05

Zwembaden

288

0

R.05

Kunstgrasvelden

1.483

430

R.05

Sportvelden schuytgraaf

2

391

R.05

Sportvelden Saksen Weimar

1.181

0

R.05

Schouwburg - techniek en inventaris

205

186

R.05

Musis - techniek en inventaris

0

201

R.05

Voorzieningen in bossen en parken

0

152

R.05

Planmatig onderhoud vastgoed

2.253

846

R.05

Aankoop en restauratie Dullertstraat 25-27

306

0

R.06

Implementatie 3D's

126

1.258

R.07

Planmatig onderhoud vastgoed

0

581

R.07

Ondergronds Afvaltransport

259

0

R.07

Ondergrondse containers (glas en papier)

0

450

R.07

Afvalbrengstation De Overmaat - Renovatie

0

409

R.07

Omgekeerd afval inzamelen

0

2.878

R.08

Erfpachtterreinen

1

1.075

R.08

OV-terminal Arnhem Centraal

4.500

0

R.09

Machines, installaties en gereedschappen

25

138

R.09

Vervoermiddelen

69

787

R.09

Inrichting (bureaustoelen)

197

337

R.09

IT Capaciteit en netwerk

0

908

R.09

IT Digitake werkplek

1.338

715

R.09

IT Diverse bedrijfsapplicaties

940

348

R.09

Hoogwerker - groot

163

218

Totaal investeringen

33.155

35.574