BR R.09

BR Frictiekosten (R.09)

Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012. In 2015 en 2016 zal deze reserve nog gebruikt worden om schommelingen in de jaren op te vangen.
Voor een nadere toelichting op de frictiekosten en de ontwikkelingen wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.09

28-10-2013

Bijdrage uit bezuinigingen

S

406

406

Onttrekkingen:

R.09

28-09-2015

Inzet onderbesteding 2013

I

1.433

1.433

R.09

28-10-2013

Resultaat 2015

I

0

45

Saldo per 31-12

795

750

BR Taakmutaties gemeentefonds - Overloop (R.09)

Conform de spelregels gemeentefonds wordt bij elke toevoeging van nieuwe middelen (taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen) aan de raad voorgelegd of deze middelen ingezet mogen worden voor een onderliggend beleidsdoel of dat de middelen deel uitmaken van de algemene middelen in het gemeentefonds. In deze bestemmingsreserve worden nieuwe toegevoegde middelen aan het Gemeentefonds gereserveerd die gedurende het jaar niet aan de raad voorgelegd kunnen worden. Vooral van de nieuwe toevoegingen die bekend gemaakt zijn in de septembercirculaire en in de november/decembercirculaire is het niet altijd mogelijk om voor het einde van het jaar een raadsvoorstel met begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. In het daarop volgende jaar doen de betreffende beleidsvelden een beroep op deze middelen via een raadsvoorstel en een begrotingswijziging, waarbij voorgesteld wordt de middelen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds te onttrekken. Middelen die na een jaar nog niet via een raadsvoorstel geclaimd zijn voor uitvoering van een bepaald beleid, vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. (Raadsbesluit 8 februari 2010).
In 2010 is het doel van deze bestemmingsreserve uitgebreid ten behoeve van niet bestede budgetten die gereserveerd moeten blijven om bestaand beleid uit te voeren in volgende jaren (raadsbesluit 13 december 2010).

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.02

14-12-2015

Climate Active Neighbourhoods

I

54

54

P.02

14-12-2015

Waterstofeconomie

I

235

500

P.03

28-09-2015

Rijksmiddelen Werkbedrijf

I

140

140

P.03

14-12-2015

Aanpak jeugdwerkloosheid

I

70

70

P.03

14-12-2015

Participatiebudget

I

809

809

R.00

14-12-2015

Regiotafels HLZ

I

40

40

R.01

14-12-2015

Korenmarkt verbetering HCG

I

50

50

R.05

14-12-2015

Gelders archief

I

61

61

R.05

14-12-2015

Vooruitbetaalde kosten St. MSA

I

0

0

R.06

14-12-2015

ID-regeling 2016

I

1.000

1.000

R.06

14-12-2015

Huishoudelijke hulp toelage

I

1.200

1.200

R.06

14-12-2015

Innovatieprojecten mobiliteit

I

300

300

R.06

14-12-2015

Begeleidingskosten statushouders

I

300

300

R.06

14-12-2015

Instrument voor loonwaardemeting

I

60

60

R.06

14-12-2015

DU Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

71

71

R.06

14-12-2015

DU Tijdelijke voorziening Bed/Bad/Brood

I

131

131

R.06

14-12-2015

DU Jeugdwerkloosheid

I

61

61

R.08

14-12-2015

Woonschepen

I

294

293

R.09

03-11-2014

DU Gezond in de stad

I

106

0

R.09

03-11-2014

Individuele studietoeslag

S

99

0

R.09

29-06-2015

DU Gezond in de stad

I

0

0

R.09

29-06-2015

DU WE CAN Young

I

0

0

R.09

14-12-2015

Herstructurering WSW sector

I

0

899

R.09

14-12-2015

Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

0

33

R.09

14-12-2015

Individueel keuzebudget

I

1.755

1.755

R.09

14-12-2015

Kwartiermakers IGUO

I

0

0

R.09

14-12-2015

Innovatiekosten wijksturing

I

0

0

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Onttrekkingen:

P.01

14-12-2015

Climate Active Neighbourhoods

I

0

0

P.02

14-12-2015

Lucht uitvoeringsprogramma

I

83

83

P.02

14-12-2015

Waterstofeconomie

I

215

215

P.03

29-09-2014

Voorbereidingskosten ESF-subsidie

I

0

0

P.03

14-12-2015

Economische agenda: ArtEz

I

55

55

P.03

14-12-2015

Jeugdwerkloosheidsmiddelen

I

211

211

P.03

14-12-2015

Jeugdwerkloosheid en 2GetThere

I

130

130

P.03

14-12-2015

Aanpak jeugdwerkloosheid

I

0

0

P.03

14-12-2015

Participatiebudget

I

0

0

P.03

14-12-2015

Instrument voor loonwaardemeting

I

0

0

P.05

14-12-2015

Krachtwijken (Malburgen)

I

34

34

P.05

14-12-2015

Beleidsagenda seksuele diversiteit

I

17

17

P.05

14-12-2015

Jeugdplein Hobbit en wijkclub Immerloo

I

114

114

R.02

24-11-2014

Trolleyinfrastructuur voor Nachtnet

I

25

25

P.07

14-12-2015

Jeugdgezondheidszorg (STMG / VGGM)

I

62

62

P.07

14-12-2015

Preventief Jeugdbeleid

I

120

120

R.00

14-12-2015

Opzetten regiotafels HLZ

I

0

0

R.01

14-12-2015

Korenmarkt verbetering HCG

I

0

0

R.02

14-12-2015

Johannahoeveweg (Koningsoord)

I

0

0

R.02

14-12-2015

Brinkman Vissergemaal

I

116

116

R.05

14-12-2015

Masterplan nieuw zwembad

I

89

89

R.05

14-12-2015

Restant verzelfstandiging MSSA

I

115

115

R.05

14-12-2015

Gelders archief

I

0

0

R.05

14-12-2015

Vooruitbetaalde kosten St. MSA

I

155

0

R.06

29-06-2015

Formatie Handhaving en Inburgering

I

51

51

R.06

02-11-2015

Wijziging van verander naar regulier

I

0

0

R.06

28-09-2015

Rijksmiddelen Werkbedrijf

I

0

0

R.06

14-12-2015

Regeling collectieve zorgverzekering

I

302

302

R.06

14-12-2015

Herindicaties Wmo

I

490

490

R.06

14-12-2015

Wmo-innovaties

I

330

330

R.06

14-12-2015

Noodopvang asielzoekers

I

36

36

R.06

14-12-2015

Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

80

80

R.06

14-12-2015

ID-regeling 2016

I

0

0

R.06

14-12-2015

Aanvragen huishoudelijke hulp toelage

I

0

0

R.06

14-12-2015

Innovatieprojecten mobiliteit

I

0

0

R.06

14-12-2015

Extra begeleidingskosten statushouders

I

0

0

R.06

14-12-2015

DU Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

0

0

R.06

14-12-2015

DU Tijdelijke voorziening Bed/Bad/Brood

I

0

0

R.06

14-12-2015

DU Jeugdwerkloosheid

I

0

0

R.07

02-11-2015

Uitvoeringsplan seksuele diversiteit 2015-'17

I

10

10

R.07

14-12-2015

ISV-bodem

I

350

350

R.07

14-12-2015

Programma JOGG

I

36

36

R.07

14-12-2015

Rioolinspecties

I

215

215

R.07

14-12-2015

Beleids- en uitvoeringsplan Jeugd en Wmo

I

100

100

R.07

14-12-2015

Bommenkaart

I

42

42

R.08

14-12-2015

Woonschepen

I

421

421

R.09

29-06-2015

Armoede-agenda 15-18: Actief tegen armoede

S

99

0

R.09

14-12-2015

Opbrengst verkoop Vastgoed

I

1.072

1.072

R.09

14-12-2015

Kwartiermakers IGUO

I

55

55

P.09

14-12-2015

Innovatiekosten Wijksturing

I

150

151

Saldo per 31-12

6.652

7.896

BR Kapitaallasten Diga (R.09)

De bestemmingsreserve Diga is gevormd ter financiering van de kapitaallasten van het project DIGA (Digitaal Arnhem).  Diga is in 2010 geactiveerd en vanaf 2011 worden de kapitaallasten uit deze bestemmingsreserve gefinancierd. Besloten is om deze BR per 1-1-2015 op te heffen en samen te voegen met BR Kapitaallasten om te komen tot één bestemmingsreserve kapitaallasten.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.09

29-06-2015

Naar BR Kapitaallasten

I

378

378

Saldo per 31-12

0

0

BR ICT (R.09)

Gezien de verouderde ICT omgeving en de instabiliteit van het huidige systeem lijkt een forse impuls op de ICT-       
omgeving meer dan noodzakelijk.         
Er worden twee centrale ambities onderkend:        
1. Betrouwbare IT (basis op orde)        
Snel, Safe & Simpel IT voorziening. Door werken onder Architectuur wordt gewerkt aan een belangrijke voorwaarde voor vereenvoudiging en vergroting van de flexibiliteit van de IT, een volwassen IT-organisatie en veilige informatievoorziening door voortvarende maatregelen te nemen. Om deze ambitie te realiseren is gebleken dat een investeringsimpuls nodig is op de deels verouderde hardware. Een deel van de reserve zal dan gebruikt worden om toekomstige kapitaallasten van deze investering te dekken met afloop in 2019.       
2. Klant centraal (inwoner, ondernemer en medewerker)      
Versterking samenwerking, ruimte op innovatie en oriëntatie op klant. Er is een strategie ontwikkeld langs deze ambitie met een focus op een beperkt aantal projecten. Deze worden verdeeld in 4 prioriteitsgroepen. Voor ieder project wordt een business gemaakt. De belangrijkste projecten zijn:    
• Zaakgericht werken,        
• Ondersteuning van samenwerking,        
• Informatieveiligheid,        
• Informatievoorziening van regionale samenwerking (regionale belastingsamenwerking, ICT-diensten, digitale dienstverlening aan inwoners/ ondernemers).

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.09

29-06-2015

Dotatie vanuit de algemene reserve

I

400

400

Onttrekkingen:

R.09

03-11-2014

Kapitaallasten ICT server

S

63

63

R.09

29-06-2015

Inzet extra capaciteit

I

0

726

Saldo per 31-12

1.079

353

BR Kapitaallasten (R.09)

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van diverse kapitaallasten. Het bedrag van de dotatie is gelijk aan het bedrag van de investering. Het bedrag van de onttrekkingen is gelijk aan het bedrag van de afschrijvingen. Om ook de rentelasten te kunnen dekken wordt de reserve aangemerkt als een rentedragende reserve.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

R.08

01-01-2015

Foutenherstel Erfpacht

I

0

9.517

Toevoegingen:

R.09

25-05-2009

Vrijval kapitaallasten verplaatsing De Boei

I

197

197

R.09

09-11-2009

Reservering t.b.v. rampenoefening

S

5

5

R.09

05-11-2012

Ingroei naar 90% weerstandsvermogen

I

462

462

R.09

11-11-2013

Rente ob.v. de stand per 1-1

S

951

1.142

R.09

11-11-2013

Ingroei weerstandsvermogen naar 75%

S

186

186

R.07

03-11-2014

Vrijval BR Ondergronds Afval Transport

I

20

20

R.09

03-11-2014

Vrijgekomen ISV-gelden toevoegen aan AR 2016

I

0

0

R.09

03-11-2014

Sluitend maken jaarschijf 2016

I

0

0

R.05

13-04-2015

Herstelplan stichting Kunstbedrijf Arnhem

S

-116

-116

R.08

29-06-2015

FJP 2014 Resultaat niet Grex-projecten

I

3

3

R.05

02-11-2015

Verzelfstandiging MSSA: frictiekosten

S

40

40

P.07

29-06-2015

Vrijval BR Volksgezondheid regio focuspunten

I

25

25

R.08

29-06-2015

Vrijval BR Wonen boven winkels

I

743

743

P.05

29-06-2015

Vrijval BR Arnhems samenlevingsbeleid

I

58

58

R.05

13-07-2015

Vrijval BR Integrale veiligheid

I

195

195

R.05

13-07-2015

Vrijval BR Sport

I

21

21

P.05

13-07-2015

Vrijval BR Combinatiefunctie brede scholen

I

108

108

R.06

13-07-2015

Vrijval BR Beschermd en Weerbaar

I

500

500

R.06

13-07-2015

Vrijval BR Renterisico Stadsbank

I

164

164

R.09

13-07-2015

Vrijval onderbesteding kapitaallasten

I

2.455

2.455

R.09

02-11-2015

Verrekening tekort 2017 en overschotten 2018 en 2019

S

0

0

R.08

14-12-2015

Vrijval en invulling taakstelling R8

S

1.000

1.000

R.09

02-11-2015

Afronding

I

0

0

Onttrekkingen:

R.06

03-11-2014

Voeding BR Noodfonds

I

10.000

10.000

P.04

29-06-2015

Naar BR Beeldbep. culturele manifestaties

I

142

142

R.08

29-06-2015

Naar BR Vastgoed

I

1.164

1.164

R.09

29-06-2015

Naar BR ICT

I

400

400

R.05

29-06-2015

Naar BR Kapitaallasten (t.b.v. Valkenhuizen)

I

361

361

R.05

29-06-2015

Naar BR Cultureel vastgoed (vrijval voorz Musis)

I

1.000

1.000

P.04

29-06-2015

Naar BR Evenementen (Giro d'Italia)

I

218

218

R. 05

02-11-2015

Verzelfstandiging MSSA: voeding eigen vermogen MSSA

I

0

0

R.05

14-12-2015

Onderuitputting kap.lasten BR Cult. Vastgoed

I

876

876

Saldo per 31-12

40.423

50.131