BR R.08

BR Wonen boven winkels (R.08)

Deze reserve diende ter financiering van het project "Wonen boven winkels" waarvoor destijds gezamenlijk met Portaal een commanditaire vennootschap is opgericht. In 2014 is de eindafrekening geweest en in 2015 is de uitvoering beëindigd van het stimuleren van particuliere initiatieven. Bij de zomernota 2016-2019 is besloten om deze bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserves.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Actualisatie bestemmingsreserve

I

127

127

R.08

29-06-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

616

616

Saldo per 31-12

0

0

BR Risico beheer Arnhem Centraal (R.08)

Deze bestemmingsreserve dient voor aanloopkosten van de realisatie van de transferhal, dekking risico's met financiële tegenvallers en andere onverwachte ontwikkelingen binnen het project Arnhem Centraal. In 2015 is de transferhal gereed gekomen. In deze reserve resteert nog een bedrag voor de kosten van het 2e deel van het ondergrondsafvaltransportsysteem,  alsmede het opgebouwde bedrag bedoeld om de beheerkosten van de transferhal mee te kunnen betalen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

13-12-2010

Dotatie budget beheer en risico AC

I

500

433

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Oplevering openbaar vervoer terminal

I

5.900

0

R.02

02-11-2015

Beheer en onderhoud AC

I

0

0

R.07

02-11-2015

Beheer en onderhoud AC

I

0

0

R.08

02-11-2015

Beheer en onderhoud AC

I

0

0

R.02

29-09-2014

Beheer OV-Terminal AC

I

0

199

Saldo per 31-12

1.919

7.553

BR Grondexploitatie (R.08)

De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo).

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

29-06-2015

Effecten FJP 2014

S

19

0

Onttrekkingen:

R.08

19-12-2005

Resultaat Grondexploitatie 2015

S

0

1.151

Saldo per 31-12

1.170

0

BR Voorstudies (R.08)

Deze reserve dient ter financiering van schommelingen bij uitgaven tijdens de initiatieffase van de projecten. De niet bestede budgetten van voorstudies worden ten gunste van deze reserve gebracht. Indien er in één jaar hogere kosten voor voorstudies worden gemaakt dan het jaarbudget, komt dit ten laste van deze reserve. Als gevolg van de onttrekkingen in 2008 is de reserve op nihil gekomen, maar gezien de aard van de reserve (egalisatie) wordt deze reserve niet opgeheven.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

0

0

BR Strategische posities (R.08)

Deze reserve dient ter financiering van de verwachte kosten voor het beheren en onderhouden van een eigendomssituatie in een gebied (vooruitlopend op beslissingen om te gaan ontwikkelen). Deze bestemmingsreserve is nihil, maar dient om toekomstige schommelingen op te kunnen vangen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

0

0

BR Herstructureringsgebieden (R.08)

Deze reserve dient ter financiering van de bijdrage aan de verhoging van de volkshuisvestelijke kwaliteit in het herstructureringsgebied Malburgen. Deze reserve is gevoed uit de meeropbrengst van het in 1999 afgesloten volkshuisvestingsconvenant.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Project Malburgen

I

0

0

R.08

14-12-2015

Vrijval en invulling taakstelling R.08

I

1.250

1.250

Saldo per 31-12

1.010

1.010

BR Volkshuisvesting (R.08)

Deze reserve is het uitvoeringsinstrument van de Nota Wonen. Overeenkomstig besluit van de raad d.d. 30 juni 2014, wordt deze reserve deels ingezet om een redelijke compensatie te bieden voor de gedupeerden van de fraude bij de Woning Onderhoud Stichting (WOS). De reserve wordt jaarlijks gevoed met het renteresultaat dat wordt behaald op de uit te zetten Startersleningen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

26-06-2012

Rente startersleningen

S

60

60

R.08

02-11-2015

Knelpunt Volkshuisvesting

I

0

0

Onttrekkingen:

P.06

25-06-2012

Realiseren doelen woonvisie

S

75

-39

P.06

03-11-2014

Amendement "Duurz. en levensloopbest woningen"

I

1.900

1.900

R.08

14-12-2015

Kosten 2015 WOS-fraude

I

5

1

Saldo per 31-12

141

259

BR Starters- en duurzaamheidsleningen (R.08)

De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. De duurzaamheidslening is bedoeld voor realiseren van zonnepanelen door particulieren. Uit de reserve worden jaarlijks de exploitatielasten van de uitvoering ervan gedekt. Het gaat dan om beheerskosten en rentelasten.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

29-09-2014

Bijdr projectontwikkelaars aan Starterslening

I

80

-29

Onttrekkingen:

R.08

26-06-2012

Rente en beheervergoeding Startersleningen

S

449

280

R.08

02-11-2015

Vrijval niet benodigd budget

S

0

0

Saldo per 31-12

2.332

2.392

BR Stimulering woningbouw (R.08)

De kredietcrisis heeft geleid tot een forse economische recessie, met grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. Om de bouw-productie door te laten gaan op het gewenste niveau stimuleringsmaatregelen voorzien. Voor de dekking daarvan is deze reserve gevormd. De bedragen zijn vooral bedoeld voor  projecten met prioriteit voor de gemeente alsmede die van groot belang zijn voor de stedelijke ontwikkeling en grootschalige herstructurering.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

19-10-2009

Stimuleringsmaatregelen

S

575

516

P.06

03-11-2014

Amendement "Duurz. en levensloopbest. woningen"

I

600

600

Saldo per 31-12

839

898

BR Niet gesprongen Explosieven (R.08)

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van fluctuaties tussen de kosten en uitkeringen met betrekking tot de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven in de gemeente Arnhem. Vanaf 2015 is de regeling zodanig gewijzigd dat de uikering via het gemeentefonds voor de niet gesprongen explosieven is vervallen. Een groot deel van de te maken kosten kunnen rechtstreeks bij het rijk gedeclareerd worden. De raad heeft op 3 november 2014 ingestemd met de vrijval van de bestemmingsreserve voor niet gesprongen explosieven van € 1 miljoen en het opheffen van deze bestemmingsreserve in 2015.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Vrijval niet benodigd budget

I

1.000

1.000

Saldo per 31-12

0

0

BR Vastgoed (R.08)

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Bijvoorbeeld bij calamiteiten. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen. De reserve is ingesteld bij Raadsbesluit van 19 december 2011 en mag een maximum van € 900.000 gaan bedragen.   

Voor vijf projecten is een totaalbedrag van € 1.164.000 aan achterstallig onderhoud ingeschat, welke is doorgeschoven vanuit 2014. Het meerjarenonderhoudsplan voorziet hiervoor onvoldoende om een dotatie aan de voorziening onderhoud te mogen doen. Desalniettemin zijn deze bedragen nodig om het vereiste onderhoud te plegen aan deze projecten. Deze onderhoudkosten zijn in 2015 onttrokken aan de BR Vastgoed. Daarnaast is een extra onttrekking gedaan in verband met de grote hoeveelheid aangetroffen asbest bij de sloop van Boulevard Heuvelink 48.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.04

29-06-2015

Restant budget sloop Boulevard Heuvelink 48

I

358

358

R.08

29-06-2015

Brandwerende coating / opening Arnhem Centraal

I

302

302

R.05

29-06-2015

Wand- en dakafwerking Valkenhuizen

I

204

204

R.05

29-06-2015

Schilderwerk Musis Sacrum

I

200

200

R.05

29-06-2015

Dakafwerking Korenmarkt

I

100

100

R.02

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

323

R.04

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

213

R.07

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

134

R.09

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

675

Onttrekkingen:

R.02

29-06-2015

Brandwerende coating / opening Arnhem Centraal

I

302

302

R.02

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

12

R.04

29-06-2015

Asbestverwijdering Boulevard Heuvelink 48

I

600

859

R.04

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

15

R.05

29-06-2015

Wand- en dakafwerking Valkenhuizen

I

204

204

R.05

29-06-2015

Schilderwerk Musis Sacrum

I

200

200

R.05

29-06-2015

Dakafwerking Korenmarkt

I

100

100

R.05

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

1.051

R.06

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

3

R.09

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

142

Saldo per 31-12

633

496

BR Bouw en sloopleges (R.08)

Egalisatie van exploitatiesaldi Wabo-leges. De opbrengsten zijn afhankelijk van het investeringsklimaat en kunnen sterk fluctueren. Deze bestemmingsreserve is nihil, maar besloten is om niet op te heffen om toekomstige schommelingen op te vangen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

0

0

BR Zuidelijke binnenstad (R.08)

Deze reserve dient ter dekking van de boekwaarde van projecten in de zuidelijke binnenstad vanaf 2017 tot en met het einde van het project. Bij de doorrekening in het kader van de jaarlijkse projecten-herzieningen is geconstateerd dat er tussen de grondexploitatie Zuidelijke binnenstad en het project inrichting Openbare ruimte Zuidelijke binnenstad budgetten ten onrechte in beide projecten waren opgenomen. Hierdoor kan een bedrag van € 4,8 miljoen vrijvallen uit de bestemmingsreserve Zuidelijk binnenstad. Het restant dient vooralsnog als risico buffer voor de bijdragen derden.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

28-1-2013

Vrijval niet benodigd budget

0

4.810

Saldo per 31-12

7.510

2.700