Voorzieningen

Verloopstaat voorzieningen

Omschrijving

31-12-2014

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsvoorzieningen

545

2.319

-1.808

0

1.056

Verplichtingen , verliezen en risico's

6.655

2.532

-840

-542

7.805

Totaal

7.200

4.851

-2.648

-542

8.861

Verloopstaat onderhoudsvoorzieningen

Omschrijving

31-12-2014

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Onderhoud vastgoedbeheerplan

0

1.804

-1.248

0

556

Onderhoud Parkeergarages

545

515

-560

0

500

Totaal

545

2.319

-1.808

0

1.056

Voorziening vastgoedbeheerplan
Deze voorziening dient voor de gelijkmatige verdeling van de toekomstige onderhoudskosten van het vastgoed.

Voorziening parkeergarages
Deze voorzieningen strekken tot gelijkmatige verdeling van onderhoudskosten van de parkeergarages Langstraat, Arnhem Centraal en Musis Sacrum.

Verloopstaat voorzieningen voor verliezen, verplichtingen en risico's

Omschrijving

31-12-2014

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

FPU

34

0

-30

-4

0

Spaarverlof

932

26

-209

-13

736

Personele risico's

868

485

-355

-310

688

Pensioen wethouders

4.384

830

-124

0

5.090

Individueel loopbaanbudget

268

0

-122

-146

0

BAC pensioenafdracht

169

0

0

-69

100

Kunstbedrijf

0

1.191

0

0

1.191

Totaal

6.655

2.532

-840

-542

7.805

Voorziening FPU
Deze voorziening is gevormd voor de kosten van medewerkers die gebruik maken van de FPU-regeling welke in 2015 is afgelopen.

Voorziening spaarverlof
Dit betreft een voorziening ter dekking van de kosten die samenhangen met de mogelijkheid voor werknemers om verlof te sparen voor nader omschreven doelen. Zodra het opgespaarde verlof wordt opgenomen ontstaat een capaciteitstekort dat opgevangen wordt door de hiertoe gevormde voorziening.

Voorziening personele risico’s
Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van getroffen afvloeiingsregelingen met personeelsleden en reorganisaties.

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbetaling van ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor zittende en ex-wethouders op grond van de wet Appa. Deze voorziening dient voor de toekomstige verplichtingen.

Voorziening Individueel loopbaanbudget
Sinds 1 januari 2013 hebben werknemers volgens de CAO-gemeenten recht op een individueel loopbaanbudget (ILB) van € 500 per jaar, gedurende 3 jaar. De voorziening is gevormd voor de werknemers die hebben besloten om de ILB bedragen te sparen en uiterlijk in 2015 te besteden. In 2015 zijn de laatste bedragen besteed.

Voorziening BAC
In november 2014 heeft de raad ingestemd met het gefaseerd extern plaatsen van schulddienstverlening. Dit betekent onder meer de overgang van de medewerkers van het Budget Advies Centrum naar Rijnstad. De gemeente Arnhem wordt als gevolg van deze overgang in 2016 geconfronteerd met de afkoop van pensioenlasten.

Voorziening stichting Kunstbedrijf Arnhem
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het reorganisatieplan Kunstbedrijf Arnhem welke in beginsel van van toepassing is op de door de gemeente bij de stichting gedetacheerde werknemers.