BR R.06

BR van Diemenhof (R.06)

De bestemmingsreserve is ingesteld ter dekking van de lasten van rente en afschrijving vanuit de aanschaf van het parkeerterrein van Diemenhof. Besloten is om deze bestemmingsreserve per 31-12-2015 op te heffen en samen te voegen met de BR Kapitaallasten om te komen tot één bestemmingsreserve Kapitaallasten.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.09

29-06-2014

Naar BR Kapitaallasten

I

234

234

Saldo per 31-12

0

0

BR Renterisico Sociale bank Centraal Gelderland (R.06)

Deze reserve dient ter financiering van het renterisico dat samenhangt met de kredietportefeuille van de Sociale bank centraal Gelderland (voorheen: Stadsbank). Bij een stijging van de rente is het niet direct mogelijk om deze stijging door te berekenen aan de klanten als gevolg van afgesloten contracten per lening met een vast rentepercentage.
Bij het opstellen van de begroting 2010 is besloten dat de maximale hoogte van de bestemmingsreserve naar beneden bijgesteld kan worden omdat in het verleden geen beroep op deze reserve is gedaan. Daarnaast blijkt dat de stadsbank in de lopende exploitatie een beperkt aandeel in de renteverschillen kan opvangen. In het kader van de Zomernota 2016-2019 is besloten deze bestemmingsreserve op te heffen en het resterende budget vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserves.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.06

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

164

164

Saldo per 31-12

0

0

BR Participatie (R.06)

De bestemmingreserve is gevormd om diverse risico’s op te kunnen vangen die samenhangen met de uitvoering van de WWB en het bereiken van de doelstellingen. De risico’s die afgedekt worden door de reserve zijn:
A.  In 2015 is nieuwe wetgeving ingevoerd, waarbij de doelgroep die door de gemeente gereïntegreerd moet worden, wordt uitgebreid (Wajong en WSW). Met de invoering van de nieuwe wet zijn invoeringskosten gemoeid, die niet uit het Participatiebudget kunnen worden gedekt.
B. De door het Rijk verstrekte budgetten voor reïntegratie zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Tegelijkertijd blijft verhoogde inzet op participatie en re-integratie nodig om de doelstellingen te realiseren. Dit belang wordt versterkt door de recessie.                                                          
C. Niet nominatief te verantwoorden kosten inzake de reïntegratie:  Bij besteding van het Participatiebudget is een groot knelpunt dat niet direct tot personen te herleiden kosten hieruit niet mogen worden betaald. Deze kosten komen ten laste van de reserve.
D. Risicobeheersing:  Voor de declaratie van het Participatiebudget geldt een foutmarge van 0%. Niet te declareren kosten van reïntegratie komen ten laste van de gemeente. Dekking is mogelijk binnen deze reserve.  De omvang van het mogelijke risico is moeilijk in te schatten.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.06

29-06-2015

Tijdelijke formatie-uitbr. cluster Werk & Inkomen

I

38

0

R.06

30-06-2014

Dekking werk nieuwe stijl

I

0

48

R.06

30-06-2014

Dekking inhuur nieuwe p-wet en advieskosten

I

0

409

Saldo per 31-12

911

492

BR Maatschappelijke opvang (R.06)

Deze reserve wordt vanaf 2012, in het kader van de herstructurering van de MO-OGGZ-VZ ingezet. Een belangrijk deel van de risico's en de knelpunten die zich in eerdere jaren hebben voorgedaan bij de uitvoering van het masterplan Minder Opvang Beter Leven, zijn afgedekt door een beroep te doen op de BR Herstructering Oggz, BR Beschermd en weerbaar en BR pakketmaatregelen Wmo.  
Een aantal van de risico's en knelpunten kunnen zich ook in 2016 en volgende jaren nog manifesteren, o.a. in de doorstroomvoorziening, crisisopvang of gezinsopvang.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

179

179

BR Arnhems Samenlevingsbeleid (R.06)

Bij de besluitvorming over het jaarverslag 2014 (RB 29.06.2015) is besloten deze bestemmingsreserve in 2015 op te heffen ten gunste van de algemene reserve.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

29-06-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

58

58

Saldo per 31-12

0

0

BR Wijkfondsen (R.06)

In uitzondering op reguliere begrotingsuitgangspunten is budgetoverheveling voor de wijkbudgetten naar een volgend jaar toegestaan. Jaarlijks wordt het surplus of tekort op de wijkbudgetten toegevoegd, respectievelijk onttrokken aan de reserve.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.05

19-12-2005

Toevoegen niet bestede gelden wijken 2015

I

0

80

Onttrekkingen:

P.05

19-12-2005

Toevoegen te veel bestede gelden wijken 2015

I

0

17

Saldo per 31-12

349

412

BR Bewonersbudgetten (R.06)

Medio 2008 heeft de Tweede Kamer bepaald dat er extra middelen moesten komen voor inwoners van krachtwijken en andere wijken in de 31 grote steden. Deze middelen hebben het doel bewoners meer zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving en om bewonersparticipatie een impuls te geven. De middelen zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan dit beleid.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

13-12-2010

Uitgaven bewonersbudgetten

I

0

94

Saldo per 31-12

413

319

BR Pakketmaatregelen WMO (R.06)

Tot nu toe ontbreken (op lokaal niveau) de middelen om de verdere invoeringsopgaven (transitie / transformatie) van de jeugdzorg en de Wmo in 2015 en 2016 te begeleiden. Het betreft hier dan de dekking van de extra kosten zoals projecten,  extern advies, pilots en dergelijke. In lijn met eerdere besluitvorming door de raad wordt voorgesteld het (restant)saldo van deze reserve hiervoor aan te wenden en beschikbaar te stellen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.07

13-12-2010

Resultaat 2015

I

0

0

Onttrekkingen:

P.07

14-12-2015

Sociaal Domein

I

500

0

Saldo per 31-12

0

500

BR Beschermd en Weerbaar (R.06)

De bestemmingsreserve betreft regionale middelen (regio Arnhem en Achterhoek) voor de voorbereiding en uitvoering van de wetcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar (wettelijke taak) en voor de voorgenomen activiteiten op het gebied van voorkoming en bestrijding van geweld in de privésfeer, ook in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar.
In de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, die in de tweede helft van 2014 door de 19 gemeenteraden is vastgesteld, is afgesproken dat Arnhem de besteding van de regiomiddelen op hoofdlijnen aan de regiogemeenten voorlegt.
Tussen 2015 en 2018 wordt gefaseerd een nieuw landelijk verdeelmodel voor de Decentralisatie-Uitkering (DU) Vrouwenopvang  ingevoerd. Dit houdt voor de regio Arnhem/Achterhoek een afname in van de DU. Arnhem is als centrumgemeente ontvanger van de DU. Arnhem wil de bestemmingsreserve reserveren voor het afdekken van de risico's die de taakstelling in verband met de afname van de DU met zich meebrengt. In het kader van de Zomernota 2016-2019 is besloten dat 500 uit deze bestemmingsreserve vrij kan komen te vallen ten gunste van de algemene reserve.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.06

13-12-2010

Resultaat 2015

I

0

477

Onttrekkingen:

R.06

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

500

500

Saldo per 31-12

1.252

1.729

BR Herstructurering Oggz (R.06)

Deze bestemmingsreserve is ingesteld per 13-12-2010 en dient ter dekking voor de in het Masterplan Herstructurering MO/OGGZ/VZ nader te specificeren acties en maatregelen voor de realisatie van een structurele bezuiniging op dit beleidsveld vanaf 2012. Deze bestemmingsreserve wordt aangehouden vanwege de opdrachte van de raad dat geen gezinnen (met kinderen) op straat komen staan ook al hebben ze op basis van de bestaande afspraken geem toeganf tot de reguliere maatschappelijke opvang en ontbreekt het perspectief op reguliere huisvesting in het kader van de woningwet. Om in incidentele gevallen te kunnen voorzien in maatwerkoplossingen of investering in tijdelijke voorzieningen is de instandhouding en inzet van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.    

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

456

456

BR Noodfonds (R.06)

De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een sociaal noodfonds. Met het raadsbesluit van 15 december 2014 heeft de raad ingestemd met de nadere uitwerking van de afspraken inzake de toegang tot het noodfonds. Het noodfonds is opgesplitst in twee aparte reserves: één voor de realisatie van het zorgniveau (BR Noodfonds) en één voor de burgerinitiatieven (BR Burgerinitiatieven sociaal domein).
De BR Noodfonds is bedoeld voor het handhaven van het zorgniveau met betrekking tot Jeugd en Wmo. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg(continuïteit) van klanttrajecten. Het is niet bedoeld voor correcties op tarieven of om problemen met betrekking tot de bedrijfsvoering van organisaties op te lossen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit algemene reserve

I

10.000

10.000

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit Wmo

S

1.950

1.950

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit Jeugd

I

600

600

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit Zorg

S

700

700

R.06

15-12-2014

Nieuw te vormen BR Burgerinitiatieven Sociaal Dom.

I

-2.000

-2.000

R.06

14-12-2015

AWBZ middelen Maatschappelijke Opvang

I

900

1.135

Onttrekkingen:

R.06

14-12-2015

Sociaal Domein

I

8.400

5.409

Saldo per 31-12

5.750

8.976

Eigen bijdrage CAK
Bij de Wmo vraagt de gemeente een eigen bijdrage aan de burger. De oplegging en inning is landelijk belegd bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Middels een Third Party Mededeling van de huisaccountant van het CAK heeft de gemeente voldoende zekerheid over de juistheid van de eigen bijdrages. Echter, over de volledigheid bestaat onvoldoende zekerheid. Eventuele niet verantwoorde eigen bijdragen worden ingeschat als niet materieel.

Woonplaatsbeginsel
Uit een eerste onderzoek naar de toepassing van het woonplaatsbeginsel blijkt dat bij een deel van de declaraties jeugdzorg het woonplaatsbeginsel mogelijk niet juist is toegepast. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente Arnhem een deel van de declaraties bij andere gemeenten niet hoeft te vorderen. Andersom is het mogelijk dat de gemeente Arnhem ook een vordering van andere gemeenten kan verwachten. Er wordt vervolgonderzoek gedaan om zekerheid te krijgen over de juist- en volledigheid van de bedragen. De eventuele niet verantwoorde vorderingen en schulden worden per saldo ingeschat als niet materieel.

BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein (R.06)

De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een sociaal noodfonds. Met het raadsbesluit van 15 december 2014 heeft de raad ingestemd met de nadere uitwerking van de afspraken inzake de toegang tot het noodfonds. Het noodfonds is opgesplitst in twee aparte reserves: één voor de realisatie van het zorgniveau (BR Noodfonds) en één voor de burgerinitiatieven (BR Burgerinitiatieven sociaal domein).
De BR Burgerinitiatieven sociaal domein is bedoeld voor het stimuleren en organiseren van activiteiten door inwoners/en of organisaties die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Arnhem.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.06

15-12-2014

Voeding vanuit BR Noodfonds

I

2.000

2.000

Onttrekkingen:

P.07

15-12-2014

Uitgaven burgerinitiatieven 2015

I

0

111

Saldo per 31-12

2.000

1.889