BR R.04

BR Investering brede scholen (R.04)

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten uit investeringen met een economisch nut. Volgens de BBV mogen opbrengsten uit verkoop van gebouwen niet ten gunste worden gebracht van investeringen met economisch nut (zoals brede scholen). Hierdoor ontstaan gedurende de afschrijvingstermijn jaarlijks hogere kapitaallasten. Ter dekking hiervan wordt de verkoopopbrengst in deze bestemmingsreserve gestort, waaruit elk jaar dus een deel wordt onttrokken.
Bij het jaarverslag 2014 is besloten het nog resterende bedrag over te hevelen naar de BR Onderwijs en vervolgens de BR Investering brede scholen op te heffen. Dit geeft flexibiliteit. Vrijvallende middelen worden dan bijvoorbeeld in deze reserve geboekt. En het wordt mogelijk om gelden voor het speciaal onderwijs, die in de betreffende jaarschijf nog niet nodig zijn, in te zetten voor bijvoorbeeld het primair onderwijs. Projecten worden hierdoor de komende jaren gerealiseerd zonder dat het extra geld kost. Verder worden met ingang van 2017 de kapitaallasten structureel overgedragen aan de schoolbesturen, onder voorbehoud van hun medewerking. Deze overdracht wordt gefinancierd vanuit deze nieuwe bestemmingsreserve.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.04

29-06-2015

Naar BR Onderwijs

I

518

518

Saldo per 31-12

0

0

BR Combinatiefuncties brede scholen (R.04)

De reserve dient ter financiering  van combinatiefuncties op het terrein van onderwijs, sport en cultuur. Kadervormend hierbij is de rijksregeling. In 2015 is beoordeeld of het exploitatiebudget voor de combinatiefunctionarissen overgeheveld kan worden naar het Sportbedrijf. Aan deze overheveling zijn mogelijk extra kosten verbonden. In dat geval wordt nog een beroep gedaan op deze bestemmingsreserve. In het kader van de Zomernota 2016-2019 is besloten deze bestemmingsreserve op te heffen en het resterende budget vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

108

108

Saldo per 31-12

0

0

BR Onderwijs (R.04)

In het raadsbesluit van 30 september 2013 heeft de raad ingestemd met het doteren van de onderuitputting kapitaallasten onderwijs en overige onderwijshuisvestingsbudgetten aan de BR Onderwijs. De bestemmingsreserve zal ingezet worden ter dekking van de kapitaallasten voor de nieuwbouwprojecten basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaalonderwijs. Met het jaarverslag 2014 is besloten om de bestemmingsreserve kapitaallasten onderwijs te hernoemen naar de bestemmingsreserve onderwijs. Per 1 januari 2015 is de BR Investering brede scholen samengevoegd met de BR Onderwijs. Dit geeft flexibiliteit. Vrijvallende onderwijsmiddelen worden bijvoorbeeld in deze reserve geboekt. Het wordt mogelijk om gelden voor het speciaal onderwijs, die in de betreffende jaarschijf niet nodig zijn voor bovengenoemde projecten, in te zetten voor bijvoorbeeld het primair onderwijs. Onderwijsprojecten worden hierdoor de komende jaren gerealiseerd zonder dat het extra geld kost. Verder worden met ingang van 2017 kapitaallasten structureel overgedragen aan de schoolbesturen, onder voorbehoud van hun medewerking. Deze overdracht wordt gefinancierd worden vanuit deze nieuwe bestemmingsreserve.
.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.04

30-09-2013

Onderuitputting kapitaallasten

S

3

939

R.04

03-11-2014

Van BR Verzelfstandiging domein

S

83

83

R.04

26-05-2015

Nieuwbouw basisschool De Kringloop

I

0

0

R.04

29-06-2015

Van BR Investering brede scholen

I

518

518

R.04

29-06-2015

Actualisatie activeringen

S

4.286

4.286

R.04

02-11-2015

Actualisatie MIP

S

0

0

R.04

02-11-2015

Effect verzekeringsbijdrage herbouw De Kringloop

I

0

0

R.04

26-05-2015

Toevoeging Budget Kringloop (tijdelijke huisvesting)

I

0

1.962

R.04

30-09-2013

Voordeel Speciaal Onderwijs

S

0

549

Onttrekkingen:

R.04

03-11-2014

Actualisatie activeringen

S

82

82

R.04

26-05-2015

Herbouw basisschool De Kringloop

I

448

448

R.04

29-06-2015

Extra afschrijving

I

1.417

1.417

R.04

02-11-2015

Ruimte ten gunste van de Algemene reserves

S

0

0

R.04

02-11-2015

Campus Schuytgraaf

I

0

0

R.04

14-12-2015

Afwaardering onderwijshuisvesting vastgoed

I

2.169

2.456

R.04

25-01-2016

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting spec. onderwijs

I

0

0

R.04

26-05-2015

Budget Kringloop (verzekeringsbijdrage)

I

0

1.513

Saldo per 31-12

879

2.526