BR R.02

BR Bereikbaarheid (R.02)

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het verhogen van de bereikbaarheid van de binnenstad, het ontwikkelen van parkeervoorzieningen en het onderhoud van de hoofdwegen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het stadscentrum (Besluit MJPB 2009-2012).

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.02

11-11-2008

Actualisatie kapitaallasten

I

0

0

R.02

03-11-2014

Kapitaallasten garage Rijnboog

S

0

0

R.02

03-11-2014

Parkeerresultaat

S

1.953

3.168

R.02

29-06-2015

Betaald parkeren Verschuerwijk

S

5

0

R.02

29-06-2015

Actualisatie MIP

I

48

0

R.07

02-11-2015

Effecten afschaffen Proces verbaal-vergoeding

S

0

0

R.02

02-11-2015

Parkeerresultaat

S

0

0

R.02

28-09-2015

Betaald parkeren Nieuwe Kadekwartier

I

5

0

R.02

14-12-2015

Correctie betaald parkeren Verscheurepl.

I

0

0

Onttrekkingen:

R.02

05-11-2012

Aanvullen begroting oa vrdl schrappen garage Rijnb.

S

247

247

R.02

11-11-2013

Bijdrage aan investeringsproject Mobiliteit

I

200

200

R.02

11-11-2013

Bijdrage aan onderhoud hoofdwegen

S

50

50

R.02

03-11-2014

Invoeren betaald avondparkeren

S

200

200

R.02

03-11-2014

Extra onttrekking verkeer

S

75

75

R.02

03-11-2014

Bijdrage kosten veerstoepen watertaxi

I

0

0

R.02

03-11-2014

Kap.lasten maatregelen veerstoepen watertaxi

I

0

0

R.02

03-11-2014

Kapitaallasten maatregelen parkeren Trans e.o.

I

0

0

R.02

02-11-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

0

0

R.02

02-11-2015

Dekking meerkosten exploitatie fietsstallingen

S

0

0

R.02

02-11-2015

Actualisatie MIP

S

0

0

Saldo per 31-12

2.740

3.897

BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte (R.02)

Op 28 oktober 2013 heeft de Raad besloten een egalisatiereserve in te stellen voor het flexibeler inzetten van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Door minder gebonden te zijn aan vaste en gelabelde budgetten kan beter worden geanticipeerd op de onderhoudsbehoefte in de stad. De flexibiliteit wordt verkregen door de schotten tussen onderwerpen (Riolering, Buitengewoon Beter, Wegen, Groen, Spelen, Bomen, Verkeersregelinstallaties, Civieltechnische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Water) en jaren weg te halen.
Daarnaast is ultimo 2013 de BR Fietspaden voormalig recreatieschap Veluwe (€ 183.000) binnen deze bestemmingsreserve geïntegreerd. De gemeente Arnhem heeft namelijk van de Recreatiegemeenschap Veluwe 8,9 km fietspad overgenomen (raadsbesluit 27-9-2010). De reserve diende voor het op niveau brengen en gedurende een aantal jaren houden van de betreffende fietspaden.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

28-09-2015

Actualisatie jaarprogramma spelen

I

30

-75

P.05

02-11-2015

Actualisatie jaarprogramma groen/bomen

I

0

-314

R.02

28-09-2015

Actualisatie jaarprogramma kunstwerken

I

45

-105

R.02

28-09-2015

Actualisatie jaarprogramma water

I

0

-82

R.07

02-11-2015

Actualisatie jaarprogramma riolering

I

0

-37

Saldo per 31-12

1.647

2.335