Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Algemene uitkering & overige integratie- en decentralisatieuitkeringen

187.168

187.168

185.976

-1.192

Decentralisatieuitkering sociaal domein

158.709

158.709

159.407

698

Overige integratie- en decentralisatieuitkeringen

0

0

0

0

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

51.065

51.745

53.040

1.295

Dividend

571

571

283

-288

Saldo financieringsfunctie

11.706

19.153

19.551

398

Overige algemene dekkingsmiddelen

462

462

462

0

Totaal

409.681

417.808

418.719

911

De beleidsuitgangspunten en de realisatie van het beleid worden in het jaarverslag nader toegelicht in regulier programma 9 en in de paragrafen lokale heffingen en financiering.