Begrotingsrechtmatigheid

Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de begroting geeft de raad het college deze toestemming. Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de financiële beheershandelingen bij de gemeente binnen de begroting dienen te passen. Begrotingsoverschrijdingen die niet bij de Raad bekend zijn, beschouwt de accountant als onrechtmatig. Derhalve legt het College aan de Raad daarom deze overschrijdingen voor. Na instemming van de raad met deze overschrijdingen is er formeel geen sprake meer van "overschrijdingen" en geen begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring.
Formeel is het voldoende alleen de overschrijdingen aan de lastenkant te laten vaststellen om deze alsnog als rechtmatig te laten beschouwen.

Deze paragraaf omvat een overzicht van alle afwijkingen in de lasten tussen de definitieve begroting 2015 en de rekening 2015 in de lasten. Binnen elk programma met een totale nadelige afwijking groter dan € 100.000 (vet gedrukt) zijn de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

Voor een gedetailleerde toelichting op de afwijkingen per programma wordt naar het jaarverslag verwezen. In het jaarverslag is per programma een toelichting opgenomen over de afwijkingen in de rekening ten opzichte van de definitieve begroting.

De afwijkingen in de lasten ten opzichte van de begroting kunnen in vier categorieën ingedeeld worden. In de toelichting wordt per overschrijding door middel van een cijfer vermeld tot welke categorie deze behoort:

1. Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten
een overschrijding die direct gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten

2. Passend binnen bestaand beleid
een overschrijding die past binnen het bestaande beleid

3. Open einde regeling
een overschrijding als gevolg van een open einde regeling

4. Overige
overige overschrijdingen

Specificatie begrotingsrechtmatigheid

Nr.

Omschrijving

Lasten begroot
2015 definitief

Lasten rekening
2015

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Programma's

P.01

De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst

248

233

15

V

P.02

Arnhem groene en duurzame stad

3.380

2.573

807

V

P.03

Arnhem werkt

15.287

14.588

699

V

P.04

Marketing van Arnhem: product en verhaal op orde

1.028

991

37

V

P.05

Wijkaanpak nieuwe stijl

8.002

6.313

1.689

V

P.06

Wonen in de wijken

2.689

2.638

51

V

P.07

Participatie van kwetsbare inwoners

22.837

22.589

248

V

P.08

Samenhangende inzet op zorgtaken voor de jeugd

0

39

-39

N

P.09

Overige veranderopgaven

300

332

-32

N

Reguliere programma's

R.00

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

10.284

10.931

-647

N

R.01

Veiligheid

13.776

13.620

156

V

R.02

Verkeer, vervoer en waterstaat

27.902

27.821

81

V

R.03

Economie

2.259

2.516

-257

N

R.04

Educatie

41.783

38.499

3.284

V

R.05

Cultuur, recreatie en sport

54.784

57.285

-2.501

N

R.06

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

338.953

333.759

5.194

V

R.07

Gezondheid en milieu

38.875

38.700

175

V

R.08

Wonen en ruimte

90.137

86.840

3.297

V

R.09

Financien en bedrijfsvoering

86.134

88.379

-2.245

N

Totaal

758.658

748.646

10.012

V

Toelichting op de belangrijkste overschrijdingen

Toelichting overschrijding: R.00 Wethouders pensioen ivm verlaging rekenrente - € 631.000

2. Passend binnen bestaand beleid
De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van de opbouw van de zogenaamde slapers, de gewezen bestuurders en de noodzakelijke verhoging van de huidige bestuurders als gevolg van de verlaging van de rekenrente. Het aanhouden van de voorziening pensioenen wethouders is een verplichting omdat er geen pensioenverzekering is afgesloten

Toelichting overschrijding: R.03 Hogere capaciteitsinzet - € 240.000

2. Passend binnen bestaand beleid
De flexibele capciteitsinzet (beleid, projectmanagement en grondexploitatie) wordt op voorhand verdeeld over de verschillende programma's. Gedurende het jaar kan door andere prioriteiten de capaciteitsinzet op andere plaatsen ingezet worden. De totale capaciteitsinzet van flexibele uren is binnen de begroting binnen de financiële kaders uitgevoerd.

Toelichting overschrijding: R.05 Onderhoudskosten sportcomplexen - € 908.000

2. Passend binnen bestaand beleid
Het onderhoud aan de sportgebouwen wordt uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In die plannen wordt uitgegaan van gemiddelde bedragen welke de basis vormen voor de begrote budgetten. In bepaalde situaties komt het voor dat de werkzaamheden duurder uitvallen dan de gemiddelde bedragen. Ook kan het voorkomen dat bij de uitvoering van het geplande onderhoud meerwerk naar voren komt dat niet was voorzien. Dit laatste is de oorzaak van het grootste deel van de overschrijding. Bij zowel het sportcomplex Valkenhuizen als bij De Grote Koppel bleek uit de NEN keuringen dat er asbest verwijderd moest worden en dat de aardingsinstallatie aangepast moest worden omdat deze niet volgens de normen functioneerde. Daarnaast zijn er ook extra werkzaamheden uitgevoerd waartegenover inkomsten staan.

Toelichting overschrijding: R.05 Sportprojecten - € 912.000

1. Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten
Dit betreft een overschrijding die direct gecompenseerd wordt door subsidies van de Provincie.

Toelichting overschrijding: R.09 Bezuiniging bedrijfsvoering - € 1.300.000

4. Overige
De taakstelling bedrijfsvoering is dit jaar niet gehaald als gevolg van de kosten inhuur, die in mindering is gebracht op de vacatureruimte.

Toelichting overschrijding: R.09 Niet gerealiseerde bezuiniging inkoop - € 1.109.000

4. Overige
Vanaf 2015 dient € 1,3 miljoen inkooptaakstelling gerealiseerd te worden. Er is gebleken dat in 2015 op een aantal posten, versnipperd in de begroting, inkoopvoordelen zijn behaald. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om deze goed in beeld te houden en te koppelen aan de taakstelling. Daarom zal vanaf 2016 voor een andere handelswijze worden gekozen waarbij de taakstelling op de verschillende budgetten in de begroting wordt verwerkt. Met de expertise en inzet van inkoop en aanbesteding wordt vervolgens geïnvesteerd om de taakstelling ook te realiseren.

Voor 2015 wordt een deel kan het tekort incidenteel gecompenseerd door onder andere de inzet van het inkoopteam ten laste van het sociaal domein (€ 100.000). Daarnaast is een deel van de vacatures voor inkoop en aanbesteden niet ingevuld en wordt ingezet voor het behalen van deze taakstelling  (€ 200.000).