Balans per 31-12-2015

Balans per 31-12-2015

Activa

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Passiva

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa

661.572

658.431

658.297

Eigen vermogen

133.473

154.547

145.030

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven

451.985

454.385

454.251

Algemene Reserve

50.131

53.645

44.128

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven

152.217

149.131

149.131

Bestemmingsreserves

100.740

97.463

97.463

Investeringen met een maatschappelijk nut

57.370

54.915

54.915

Gerealiseerd resultaat boekjaar

-17.398

3.439

3.439

Voorzieningen

8.862

7.200

7.200

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.056

545

545

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.806

6.655

6.655

Financiële vaste activa

99.018

100.566

88.808

Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

667.872

645.285

642.910

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.241

1.241

1.241

Obligo's

2.031

2.516

2.516

Leningen aan woningbouwcorporaties

13.939

14.069

14.069

Onderhandse leningen van:

Overige langlopende leningen u/g

66.126

68.678

68.678

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

582.295

595.063

595.063

Nog te ontvangen erfpacht canon

11.942

11.758

0

- binnenlandse bedrijven

0

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

5.657

4.695

4.695

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken e.d.

80.000

45.000

45.000

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

112

125

125

Waarborgsommen

314

331

331

Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht

3.231

2.375

0

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

75.792

99.536

99.536

Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

52.055

72.270

72.270

Grond- en hulpstoffen:

Kasgeldleningen

30.000

55.000

55.000

- niet in exploitatie opgenomen bouwgronden

19.853

22.226

22.226

Banksaldi

0

506

506

- grond- en hulpstoffen

1

1

1

Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

348

347

347

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

55.612

76.979

76.979

Overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen

11.017

11.382

11.382

Gereed product en handelsgoederen

326

330

330

Overige schulden

10.690

5.035

5.035

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

58.455

62.359

62.359

Overlopende passiva

49.703

43.622

43.622

Vorderingen op publiekrechterlijke lichamen

34.096

25.217

25.217

Verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

806

748

748

Overige vorderingen

23.554

36.394

36.394

Liquide middelen

6.184

1.103

1.103

Banksaldi

6.061

974

974

Kassaldi

123

129

129

Overlopende activa

10.943

929

929

Totaal generaal

911.963

922.924

911.032

Totaal generaal

911.963

922.924

911.032

Per 31 december 2015 is voor een bedrag van € 1.146 miljoen aan borgstellingen en garanties afgegeven en leningen voor derden gegarandeerd. Per 31 december 2014 was dit bedrag € 1.103 miljoen.