Investeringen met een maatschappelijk nut

Verloopstaat investeringen met een maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2015

Inves-
teringen

Afschrijving

Bijdragen en sub-sidies

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

53.837

7.557

-2.634

-3.328

55.432

Overige materiële vaste activa

70

0

-17

0

53

Onderhanden activa

1.008

1.721

0

-844

1.885

Totaal

54.915

9.278

-2.651

-4.172

57.370

Verloopstaat onderhanden activa met een maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2014

Inves-
teringen

Bijdragen en subsidies

Active-
ringen

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Verkeersinfrastructuur

310

2.134

-844

-276

1.324

Centrum Ring Rond

118

7

0

-125

0

Herinrichting Malburgen

313

496

0

-809

0

Diversen

267

1.312

0

-1.018

561

Totaal

1.008

3.949

-844

-2.228

1.885

Specificatie onderhanden activa met maatschappelijk nut

Omschrijving

Gemaakte
kosten

Bijdrage gemeente

Vooruitont-
vangen subsidie

Bijdragen en sub-sidies

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Verkeersinfrastructuur

9.390

-4.489

-3.577

0

1.324

Diversen

747

-186

0

0

561

Totaal

10.137

-4.675

-3.577

0

1.885