Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven

Verloopstaat investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven

Omschrijving

31-12-2014

Herrubr.

Inves-
teringen

Afschrij-ving

Bijdragen en sub-sidies

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen

0

289

0

0

0

289

Bedrijfsgebouwen

0

168

0

-7

0

161

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

149.131

-86

2.564

-4.418

-303

146.888

Overige materiële vaste activa

0

4.982

1.170

-664

-620

4.868

Onderhanden activa

0

0

11

0

0

11

Totaal

149.131

5.353

3.745

-5.089

-923

152.217

De herrubricering is gepresenteerd omdat in 2015 is gebleken dat een aanvullend bedrag van € 5,4 miljoen (waarvan € 5,0 miljoen aan ondergrondse afvalcontainers) gepresenteerd moet worden als investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in plaats van investeringen waarvoor geen heffing kan worden geheven. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje presentatie investeringen met een economisch nut in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.

De afschrijvingslasten van het Gemeentelijk Rioleringsplan worden deels gefinancierd uit de bestemmingsreserve GRP.