Financiële vaste activa

Verloopstaat financiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2014

01-01-2015

Verhoging

Aflossing

Afschrijving

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Kapitaalverstrekkingen deelneming

1.241

1.241

0

0

0

1.241

Leningen woningbouwcorporaties

14.069

14.069

0

-129

0

13.940

Overige leningen u/g

68.678

68.678

5.583

-8.135

0

66.126

Nog te ontvangen erfpacht canon

0

11.758

0

184

0

11.942

Overige uitzettingen > 1 jaar

125

125

119

-132

0

112

Bijdrage activa eigendom derden

4.695

4.695

1.500

0

-538

5.657

Totaal

88.808

100.566

7.202

-8.212

-538

99.018

Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de post nog te ontvangen erfpacht canon met € 11.8 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.

Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Bank Nederlandse Gemeenten

1.241

1.241

BV Facility Point Arnhem

0

0

Totaal

1.241

1.241

Op de deelneming BV Facility Point is een 100% voorziening in mindering gebracht.

Specificatie leningen woningbouwcorporaties

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Vivare

11.000

11.000

Portaal Centraal Kantoor

2.926

3.055

Woningstichting Omnia

14

14

Totaal

13.940

14.069

Specificatie overige leningen u/g

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Kredieten Stadsbank

18.396

20.521

Voorziening kredieten Stadsbank

-1.894

-1.510

Gelderse Hogeschool

9.529

10.611

Braamberg

11.475

11.858

Leenbijstand

7.075

7.698

Voorziening leenbijstand

-2.309

-2.299

SVN-startersleningen

9.390

9.060

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

65

65

Moscowa

2.811

2.916

Stichting Behouden Steden

2.235

2.235

Stichting Oostpool

1.742

1.765

Sport- en culturele instellingen

5.820

3.861

Luxor

901

971

Kunstbedrijf

183

318

Voorziening oninbaarheid m.b.t. Kunstbedrijf

0

-149

Facility Point

33

33

Voorziening oninbaarheid m.b.t. Facility Point

-33

-33

SVN-duurzaamheidsleningen

195

195

Rozet

300

300

Stichting Musea Arnhem

212

262

Totaal

66.126

68.678

Specificatie overige uitzettingen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Regelingen werknemers (fiets)

105

118

Waarborgsommen

7

7

Totaal

112

125

Specificatie activa eigendom van derden

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Vooruitbetaalde BTW Stadskantoor

778

1.167

Bijdrage Arnhemhal

2.312

2.375

Bijdrage Infrastructuur Gelredome

370

384

Bijdrage huisvesting Oostpool

531

551

Bijdrage Eusebiustoren

1.570

106

Bijdrage Project speciaal onderwijs

82

85

Bijdrage schermcentrum Olympus

14

27

Totaal

5.657

4.695