Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven

Verloopstaat Investeringen met een economisch nut: geen heffing

Omschrijving

31-12-2014

01-01-2015

Her-
rubr.

Inves-
teringen

Desinves-teringen

Afschrij-ving

Bijdragen en sub-sidies

Afwaard.
duurzame waardever-mindering

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen

60.099

60.233

-289

1.714

-244

0

0

0

61.414

Bedrijfsgebouwen

337.727

337.727

-168

23.765

-3.619

-11.246

-475

0

345.984

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.056

7.056

86

2.906

-1

-695

0

0

9.352

Machines, apparaten en installaties

12.769

12.769

0

3.882

0

-3.783

-400

0

12.468

Vervoersmiddelen

1.502

1.502

0

364

0

-286

0

0

1.580

Overige materiële vaste activa

21.885

21.885

-4.982

1.399

0

-1.588

0

0

16.714

Onderhanden activa

13.213

13.213

0

-5.003

0

0

-3.737

0

4.473

Totaal

454.251

454.385

-5.353

29.027

-3.864

-17.598

-4.612

0

451.985

Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de waarde van de erfpachtgronden met € 0,1 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.

De herrubricering is gepresenteerd omdat in 2015 is gebleken dat een aanvullend bedrag van € 5,4 miljoen (waarvan € 5,0 miljoen aan ondergrondse afvalcontainers) gepresenteerd moet worden als investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in plaats van investeringen waarvoor geen heffing kan worden geheven. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje presentatie investeringen met een economisch nut in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.

De afschrijvingslasten van de brede scholen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Onderwijs.

De afschrijvingslasten van parkeerterrein Diemenhof worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten.

De afschrijvingslasten van de Ondergrondse Opslag en Transportafval worden tot en met ultimo 2015 gefinancierd uit de bestemmingsreserve OAT.

Verloopstaat onderhanden activa met een economisch nut: geen heffing

Omschrijving

31-12-2014

Inves-
teringen

Bijdragen en sub-sidies

Active-
ringen

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Onderwijshuisvestingsprogramma

665

101

0

-701

65

Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs

973

725

0

-1.652

46

Multifunctionele centra

680

1.135

0

-203

1.612

Nieuwbouw brandweer

8.478

6.079

0

-14.557

0

Cultureel vastgoed

834

3.199

-3.262

-220

551

Planmatig onderhoud vastgoed

206

1.448

-475

-306

873

Overige

1.377

3.495

0

-3.546

1.326

Totaal

13.213

16.182

-3.737

-21.185

4.473

Specificatie onderhanden activa met economisch nut: geen heffing

Omschrijving

Gemaakte
kosten

Bijdrage gemeente

Vooruitont-
vangen
subsidie

Bijdragen
van derden

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Onderwijshuisvestingsprogramma

65

0

0

0

65

Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs

-1.135

1.181

0

0

46

Multifunctionele centra

1.637

-25

0

0

1.612

Nieuwbouw brandweer

0

0

0

0

0

Cultureel vastgoed

4.951

-200

-4.200

0

551

Planmatig onderhoud vastgoed

2.123

-300

-950

0

873

Overige

1.406

-80

0

0

1.326

Totaal

9.047

576

-5.150

0

4.473