Specificatie materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven.

451.985

454.385

454.251

Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven: gemeentelijke riolering

152.217

149.131

149.131

Investeringen met een maatschappelijk nut

57.370

54.915

54.915

Totaal

661.572

658.431

658.297