Rechtmatigheid

In 2015 is bij een aantal investeringen sprake van overschrijdingen > € 100.000 ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet.

Tabel rechtmatigheid

Progr.

Omschrijving investering

Begroot
MIP 2015-2019
MJPB 2016-2019

Activering 2015

Overschrijding

Bedragen x € 1.000

R.04

Uitbreiding Mozaiek Zwanebloemlaan

286

454

-168

R.04

Integraal huisvestingsplan voorgezet speciaal onderwijs

1.175

1.652

-477

R.05

Sportvelden Saksen Weimar

0

1.181

-1.181

R.05

Musis Sacrum: ICT

0

121

-121

R.04 Uitbreiding Mozaiek Zwanebloemlaan € 168.000

2. Passend binnen bestaand beleid.
De overschrijding is gedekt door andere kredieten binnen het onderwijsveld.

R.04 Integraal huisvestingsplan voorgezet speciaal onderwijs € 477.000

2. Passend binnen bestaand beleid.
De overschrijding is gedekt door andere kredieten binnen het onderwijsveld.

R.05 Sportvelden Saksen Weimar € 1.181.000

2. Passend binnen bestaand beleid.
De grondexploitatie Saksen Weimar omvatte onder meer het verplaatsen van een aantal sportvelden met bijbehorende (club/kleed)gebouwen. Omdat het een grondexploitatie betrof, was geen investeringskrediet beschikbaar gesteld. Nu de verplaatsing is afgerond, worden de gemaakte kosten geactiveerd. Deze kosten zijn gedoteerd aan de BR Kapitaallasten en dienen om de afschrijvingslasten op te vangen tot einde afschrijvingstermijn (Rb 2015-12-14, Voorlopige financiële afsluiting 2015).

R.05 Musis Sacrum: ICT € 121.000

2. Passend binnen bestaand beleid.
Om technische en praktische redenen is er voor gekozen om de in 2016 geplande investeringen in de ICT-infrastructuur in de panden Musis en Stadstheater Arnhem naar voren te halen en in 2015 al uit te voeren. In verband met de verzelfstandiging per 1-1-2016 diende de infrastructuur ruim voor 1 januari 2016 in werking te zijn gesteld. Hier tegenover staat dat een aantal theatertechnische investeringen naar 2016 is verschoven. Dit betreft onder meer theatergeluid en theaterverlichting in de grote en kleine zaal van het Stadstheater. Besloten is tijdelijk met de huidige apparatuur door te gaan, de kwaliteit van de apparatuur laat dit toe. Gevolg hiervan is dat er investeringsruimte ontstaat in 2015 om de ICT investeringen à € 121.000 in 2015 te kunnen doen.