Gebeurtenissen na balansdatum

Verzelfstandiging Musis Stadstheater Arnhem

In 2009 heeft de Arnhemse gemeenteraad een principebesluit genomen tot verzelfstandiging van de Arnhemse cultuurwerkmaatschappijen. Hiermee wordt meer dan voorheen een beroep gedaan op het cultureel ondernemerschap van de werkmaatschappijen. Op 29-06-2015 besloot de raad tot de verzelfstandiging van Musis Stadstheater Arnhem (hierna MSA).

Per 01-01-2016 worden de activiteiten van het voormalig MSA overgedragen aan de zelfstandige stichting Musis Stadstheater Arnhem. Per 01-01-2016 wordt de balansoverdracht aan Stichting Musis Stadstheater Arnhem geëffectueerd op basis van het Raadsbesluit 29-06-2015.

De materiële vaste activa worden overgedragen aan de Stichting Musis Stadstheater Arnhem. Dit wordt gefinancieerd door de Stichting middels een lening van de gemeente Arnhem aan de Stichting.

Mutaties op de gemeentelijke balans

1-1-2016

Bedragen x € 1.000

Activa

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

3.795

kosten geen heffing kan worden geheven

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

6

Overige vorderingen

127

Kassaldi

13

Banksaldi

6

Overlopende activa

24

Passiva

Voorzieningen

59

Waarborgsommen

1

Overige schulden

25

Overlopende passiva

1.660

Totaal saldo te elimineren

-2.226

Transacties na balansdatum (jaarrekening 2015)

Lening u/g (per 01-01-2015)

-3.565

Saldo nog te betalen aan St.MSA

1.339

Totaal nog te verrekenen na balansdatum

-2.226