Wet Normering Topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Arnhem van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Gemeente Arnhem is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Als een topfunctionaris zonder dienstbetrekking binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden maximaal zes maanden bij de WNT-instelling werkzaam is geweest geldt het WNT-maximum niet. Zodra de termijn van zes maanden overschreden wordt, geldt in 2015 nog het WNT-maximum uit 2014 van € 230.474.

Bij onderstaande gemeentesecretaris functie is sprake van een interim functionaris op grond van de definitie ‘Wet Normering topfunctionarissen’. De vergoeding is gelijk aan de daadwerkelijke salarislasten van de gemeente Amsterdam alwaar de betreffende functionaris formeel op de loonlijst is geplaatst. De salarislasten betreffen een opgave van Amsterdam, waarvan is vastgesteld dat deze juist en volledig is.
Omwille van de informatievoorziening is voor een uitsplitsing van de bezoldiging naar de te onderscheiden componenten opgenomen.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Omschrijving

C.M. van de Wiel

J.G.M. Kersten

E.R.M. Hesen

Bedragen x € 1

Functie(s)

Gemeentesecretaris

Griffier

Voormalig griffier

Gegevens 2015

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Ja

Echte of fictieve dienstbetrekking?

Nee

Ja

Ja

Zo niet, langer dan 6

Ja

maanden binnen 18

maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

230.474

178.000

178.000

Bezoldiging

Beloning

148.339

89.319

101.465

Belastbare onkostenvergoedingen

193

17

300

Beloningen betaalbaar op termijn

20.124

15.425

18.640

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

Gegevens 2014

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

10/2 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

Individueel WNT-maximum

230.474

230.474

230.474

Bezoldiging

Beloning

146.593

75.256

102.773

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

250

Beloningen betaalbaar op termijn

28.747

15.526

19.632

Totaal bezoldiging

175.340

90.782

122.655

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.