Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Vooruitontvangen bedragen

6.088

5.314

Nog te betalen bedragen

40.127

31.751

Specifieke voorschotten ontvangen van het Rijk of Provincie

3.488

6.557

Totaal

49.703

43.622

Specificatie vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs

0

150

Diversen economisch nut

175

1.076

Diversen maatschappelijk nut

425

675

Seweex Efrosubsidie

486

0

Totaal

6.088

5.314

Specificatie nog te betalen bedragen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Rente leningen

10.088

10.890

Nog te betalen zorgkosten

5.138

0

Afrekening Presikhaaf bedrijven

7.649

5.255

Nog te betalen subsidies

1.337

327

Hulp bij huishouden

626

711

Projectkosten Transferhal

0

3.469

Wijkonderhoud

0

1.071

MFC Schuytgraaf

0

739

Diversen

15.289

9.289

Totaal

40.127

31.751

Verloopoverzicht specifiek ontvangen voorschotten Rijk en Provincie

Omschrijving

31-12-2014

Ontvangen subsidies

Uitgaven

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

GSO-gelden

3.457

6.206

-8.351

1.312

Één voor allen, allen voor één

0

579

0

579

Regionaal meldpunt en coördinatie

567

0

-42

525

OHV Asielzoekers

357

0

-42

315

Onderwijsachterstandenbeleid

256

0

-30

226

Jongeren op gezond gewicht

320

0

-133

187

Transitie jeugdzorg

341

0

-174

167

Volwasseneneducatie

0

53

0

53

E-facts

51

0

0

51

Uitstapprogramma prostituees

105

0

-90

15

Opzetten regiotafels

0

32

0

32

Integrale begeleiding en jeugdzorg

26

0

-13

13

Electronisch Kinddossier

13

0

0

13

Impuls burgerparticipatie

687

0

-687

0

WWB Werkdeel

136

0

-136

0

Experiment tranf. jeugdzorg

126

0

-126

0

Pilot Empowerment

61

0

-61

0

Woningisolatie

23

0

-23

0

Provinciaal jeugdcontract

17

0

-17

0

Blog-boek jeugd

14

0

-14

0

Totaal

6.557

6.870

-9.939

3.488