Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Schulden aan publiekrechtelijke lichamen

11.017

11.382

Schulden aan derden

10.690

5.035

Totaal

52.055

72.270

Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Milieu Samenwerking MRA

161

160

Voorzieningsfonds

187

187

Totaal

348

347

Specificatie overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Loonheffing salarissen

4.774

4.823

Loonheffing uitkeringen

1.741

1.766

Sociale lasten salarissen en uitkeringen

1.778

1.972

BTW

2.724

2.821

Totaal

11.017

11.382

Specificatie overige schulden aan derden

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Privaatrechtelijke crediteuren

8.184

1.766

Diversen

2.506

3.269

Totaal

10.690

5.035