Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Omschrijving

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

582.295

595.063

595.063

Buitenlandse instellingen

80.000

45.000

45.000

Totaal

667.872

645.285

642.910

Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de post vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht met € 3,3 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.

Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2014

Vermeerderingen

Aflossingen

31-12-2015

Bedragen x € 1.000,--

BNG

504.386

30.000

-62.077

472.309

Nederlandse Waterschapsbank

62.430

15.000

-10.691

66.739

ABN AMRO

25.000

0

-25.000

0

Triodos Bank

0

30.000

0

30.000

Provincie Limburg

0

10.000

0

10.000

Overig

3.247

0

0

3.247

Totaal

595.063

85.000

-97.768

582.295

Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2014

Vermeerderingen

Aflossingen

31-12-2015

Bedragen x € 1.000,--

Deutsche Bank

45.000

35.000

0

80.000

Totaal

45.000

35.000

0

80.000

De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt
€ 16,6 miljoen (2014: € 18,4 miljoen).