Overlopende activa

Specificatie overlopende activa

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Vooruitbetaalde bedragen

10.731

752

Kruisposten

212

177

Totaal

10.943

929