Eigen vermogen

Specificatie eigen vermogen

Omschrijving

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

50.131

53.645

44.128

Bestemmingsreserves

100.740

97.463

97.463

Gerealiseerd resultaat boekjaar

-17.398

3.439

3.439

Totaal

133.473

154.547

145.030

In de mutaties 2015 van de Algemene Reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat.

Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de post Algemene Reserve met € 9.5 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.

Verloopstaat eigen vermogen

Omschrijving

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Totaal

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar

3.439

0

3.439

Saldo 01-01-2015

47.567

97.463

145.030

Foutenherstel waardering erfpacht

9.517

0

9.517

Aangepast saldo 01-01-2015

57.084

97.463

154.547

Dotaties verrekend met de AR 2015

7.208

54.730

61.938

Onttrekkingen verrekend met de AR 2015

-14.161

-51.453

-65.614

Saldo 31-12-2015

50.131

100.740

150.871

Gerealiseerd resultaat boekjaar

-17.398

0

-17.398

Saldo 01-01-2016

32.733

100.740

133.473

Mutaties 2015

-14.834

3.277

-11.557