Liquide middelen

Specificatie liquide middelen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Banksaldi

6.061

974

Kassaldi:

Kas Burgerzaken

60

55

Kas Stadsbank

38

45

Overige kas

25

29

Totaal

6.184

1.103

De vastgestelde jaarschijf 2015 van de MJPB 2015 - 2018 heeft een lastenniveau van € 709,1 miljoen (2014: € 565,3 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden tegoeden van € 4,2 miljoen (2014: € 3,9 miljoen) gemiddeld per kwartaal.

Gemiddeld saldo banken per kwartaal 2015

Kwartaal

Drempelbedrag 2015

Realisatie 2015

Over-/onderschrijding 2015

Bedragen x € 1.000,--

1

4.168

2.496

-1.672

2

4.168

2.665

-1.503

3

4.168

2.538

-1.630

4

4.168

2.308

-1.860

In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.