Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Vorderingen op openbare lichamen

34.096

25.217

Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen

806

748

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

23.554

36.394

Totaal

58.455

62.359

Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

BTW-Compensatiefonds

19.082

23.225

Rc-verhouding Ministerie van financien : schatkistbankieren

10.000

657

Overige

5.014

1.335

Totaal

34.096

25.217

Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Stichting Horeca MSSA

680

547

St. Arnhem Schuijtgraaf

0

91

Bezoekerscentrum Sonsbeek

126

110

Totaal

806

748

Specificatie overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Vorderingen m.b.t. lokale heffingen

4.584

5.852

Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen

-380

-325

Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid

12.796

14.241

Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid

-9.197

-10.357

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

16.655

28.813

Voorziening oninbaarheid mbt overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

-904

-1.830

Totaal

23.554

36.394