Begrotingsanalyse 2015

Hieronder volgt een overzicht van alle door de Raad vastgestelde begrotingswijzigingen in 2015 vanaf de vaststelling van de MJPB 2016-2019.

Specificatie vastgestelde begrotingswijzigingen

Begr.

Raadsver-

Onderwerp

Exploitatie 2015

Reserves 2015

Saldo

wijz.nr.

gadering

Lasten

Baten

Saldo

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Bedragen x € 1.000

Ontwerp MJPB 2015-2018 (Boekwerk)

706.595

695.241

-11.354

27.672

39.026

0

15-000

3-11-2014

Amendement "Duurzame en levensloop-

bestendige woningen"

2.500

0

-2.500

0

2.500

0

15-002

15-12-2014

Armoede-agenda 2015-2018

99

0

-99

0

99

0

15-094

Diverse

Meerjarige effecten besluitvorming na

gereedkoming boekwerk MJPB 2015-2018

16.831

15.743

-1.088

164

1.252

0

15-004

09-03-2015

Inricht. Openbare Ruimte Zuidel. binnenstad

2.100

2.100

0

0

0

0

15-005

09-03-2015

Middelen Inburgering

51

0

-51

0

51

0

15-003

13-04-2015

Herstelplan Stichting Kunstbedrijf Arnhem

900

784

-116

0

116

0

15-009

26-05-2015

Nieuwbouw basisschool De Kringloop

1.962

1.513

-449

0

449

0

15-010

26-05-2015

Evaluatie Minder Opvang Beter Leven

0

0

0

0

0

0

15-013

29-06-2015

Herbestemming budget t.b.v. Giro D'Italia

0

188

188

188

0

0

15-007

29-06-2015

Effecten besluitvorming Jaarverslag 2014

0

0

0

10.848

10.848

0

15-008

29-06-2015

Financiële Jaarrapportage Projecten 2014

18.228

18.378

150

23

-127

0

15-011

29-06-2015

Publieke gezondheid + sociaal domein

verbonden

84

0

-84

0

84

0

15-001

29-06-2015

Verzamelbesluit-1 2015

5.789

9.866

4.077

5.583

1.506

0

15-014

13-07-2015

Zomernota

-2.455

0

2.455

3.570

1.115

0

15-015

28-09-2015

Decentralisatie Uitkering (DU) Bodem 2015

885

885

0

0

0

0

15-006

28-09-2015

Middelen Werkbedrijf

360

500

140

140

0

0

15-020

28-09-2015

Verzamelbesluit-2 2015

-2.389

-4.257

-1.868

-4.016

-2.148

0

15-012

02-11-2015

Uitvoeringsplan seksuele diversiteit 2015-17

10

0

-10

0

10

0

15-030

14-12-2015

Verzamelbesluit-3 2015

2.293

2.287

-6

0

6

0

15-031

14-12-2015

Niet-bestede middelen 2015

-5.063

830

5.893

6.228

335

0

15-031

14-12-2015

Septembercirculaire 2015

159

422

263

263

0

0

15-031

14-12-2015

Mutaties bestemmingsreserves 2015

9.719

482

-9.237

3.958

13.195

0

Begroot 2015 Definitief

758.658

744.962

-13.696

54.621

68.317

0