Bijlage 5: Financiering

Specificatie Rente Risico Norm

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Renteherziening op vaste schuld O/G

0

0

Renteherziening op vaste schuld U/G

0

0

Nieuw aangetrokken Langlopende leningen

120.000

133.247

Nieuw uitgezette langlopende leningen

2.162

3.167

Betaalde aflossingen O/G

97.768

137.473

Ontvangen aflossingen U/G

3.044

28.316

Rente risico op vaste schuld

0

0

Herfinanciering

94.724

109.157

Rente Risico Norm

94.724

109.157

Toets Rente Risico Norm

Omschrijving

%

31-12-2015

%

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Begrote lasten bij aanvang van het jaar

709.095

565.374

Toegestane rente risico norm

20,0%

141.819

20,0%

113.075

Werkelijke rente risico norm

13,4%

94.724

19,3%

109.157

Ruimte in Rente Risico Norm

47.095

3.918

Kasstroomoverzicht

Omschrijving

2015

2014

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat boekjaar

-17.398

3.439

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

25.338

24.352

Afschrijvingen financiële vaste activa

538

0

Herrubriceringen

0

-1.901

Duurzame waardevermindering

0

2.777

Mutaties voorzieningen

1.662

-1.295

Mutaties reserves

-3.675

956

Veranderingen in werkkapitaal:

Voorraad en onderhanden werk

23.744

13.966

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

3.904

-6.273

Overlopende activa

-10.014

670

Overlopende passiva

6.081

-22.768

Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.291

-6.593

Investeringen in materiële vaste activa

-32.343

-41.516

Desinvesteringen in materiële vaste activa

3.864

4.030

Mutaties schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

22.586

-4.916

Investeringen in financiële vaste activa

-7.202

-6.315

Desinvesteringen in financiële vaste activa

8.212

34.062

Mutatie geldmiddelen

30.587

-7.325

Verloop liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen

1.103

2.923

Kasgeldleningen

-55.000

-50.000

Bank en giro saldi

-506

-1

Liquide middelen

6.184

1.103

Kasgeldleningen

-30.000

-55.000

Bank en giro saldi

0

-506

Mutatie geldmiddelen

30.587

-7.325