Voorraad

Specificatie voorraad

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Grond- en hulpstoffen:

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

19.853

22.226

Overige grond- en hulpstoffen

1

1

Overige voorraad:

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

55.612

76.979

Gereed product en handelsgoederen

326

330

Totaal

75.792

99.536

Verloopstaat niet in exploitatie genomen bouwgronden

Omschrijving

31-12-2014

Rentekosten

Overige kosten

Waardemutatie

Baten

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Zuidelijke binnenstad

3.787

199

173

-372

-552

3.235

Ontwikkeling Billiton

798

42

0

-42

0

798

Presikhaaf Middachtensingel

830

44

61

-59

-46

830

Rijkerswoerd zuid

963

51

1

-40

-12

963

Broerenstraat

2.679

141

28

-969

-252

1.627

Nijmeegseweg

1.802

95

-34

-61

0

1.802

Centrum Zuid

4.539

223

82

-1.998

-32

2.814

Oostlocaties

1.608

84

0

-84

0

1.608

Gaardehaage

1.200

63

12

-75

0

1.200

Elden zuid

2.226

117

70

-187

-205

2.021

Koningspley

301

16

1.150

-16

0

1.451

Diversen

1.493

55

859

-822

-81

1.504

Totaal

22.226

1.130

2.402

-4.725

-1.180

19.853

De bebouwde gronden zijn gewaardeerd tegen een bedrag van maximaal 80% van de oorspronkelijke
aanschafprijs. De gemiddelde prijs per m2  bedraagt € 294 (2014: € 364).
De onbebouwde gronden hebben een gemiddelde boekwaarde van € 17 (2014: € 25) per m2. Als maximale boekwaarde wordt een bedrag van € 100 gehanteerd.

Er is invulling gegeven aan het stellige en reële voornemen om binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling te komen door middel van de structuurvisie en bestemmingsplannen welke door de raad zijn vastgesteld.
Met betrekking tot de hierin opgenomen panden, zijn deze aangekocht ten behoeve inbreng in een grondexploitatie. De herontwikkeling daarvan is vooralsnog onzeker. In 2016 wordt nader besloten om de verdere ontwikkeling op te starten, dan wel afscheid te nemen van bepaalde posities.

Specificatie onderhanden werk

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Grondexploitatieprojecten

135.398

159.922

Voorzieningen verliezen grondexploitatie

-67.954

-71.630

Overig onderhanden werk

-11.832

-11.313

Totaal

55.612

76.979

Verloop grondexploitatie

Omschrijving

31-12-2014

Kosten 2015

Bijdrage gemeente

Bijdragen van derden

Afwaardering
duurzame waar-
devermindering

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Grondexploitatie

159.922

-25.138

-3.985

17.985

-13.386

135.398

Overig onderhanden werk

-11.313

-23.429

-6.975

29.885

0

-11.832

Totaal

148.609

-48.567

-10.960

47.870

-13.386

123.566

Verklaring saldo grondexploitatie

Omschrijving

Gemaakte kosten

Bijdrage gemeente

Ontvangen
subsidies

Bijdragen van derden

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Schuytgraaf

76.175

-5.325

-157

-5.774

64.919

Arnhem Centraal

100.352

-886

-4.541

-43.796

51.129

Koningspley

14.706

-577

-547

-1.437

12.145

Presikhaaf

7.806

-5

0

-7

7.794

Merwedestraat

6.608

-310

-231

-20

6.047

De Maten

6.114

0

0

-43

6.071

Hoogstedelaan

4.843

-2.111

-49

-303

2.380

Saksen Weimar

1.408

-521

-22

-5

860

Spijkerbroek

11.459

-7.963

-420

-986

2.090

Centrum Zuid

1.538

-1.553

0

-783

-798

Wassenaarweg

-211

0

0

-2

-213

Oostelijk Centrum Gebied

30.126

-7.801

-2.341

-17.921

2.063

Zuidelijke binnenstad fase 1

11.554

-7.741

-23.723

0

-19.910

Overig

2.621

-1.290

-60

-450

821

Totaal

275.099

-36.083

-32.091

-71.527

135.398

Verklaring saldo overig onderhanden werk

Omschrijving

Gemaakte kosten

Bijdrage gemeente

Ontvangen
subsidies

Bijdragen van derden

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Arnhem Centraal

52.978

-8.706

-22.671

-19.802

1.799

Malburgen

22.554

-17.054

-245

-15.816

-10.561

Zuidelijke binnenstad

893

0

-2.100

0

-1.207

Presikhaaf

24.440

-10.512

-5.887

-8.555

-514

Overig

49.954

-19.787

-18.697

-12.819

-1.349

Totaal

150.819

-56.059

-49.600

-56.992

-11.832

Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.

Specificatie gereed product en handelsgoederen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Bovenleiding materiaal trolley

326

326

Diversen

0

4

Totaal

326

330