Algemene reserve

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

R.08

01-01-2015

Foutenherstel Erfpacht

I

0

9.517

0

0

0

Toevoegingen:

R.09

25-05-2009

Vrijval kapitaallasten verplaatsing De Boei

I

197

197

0

0

0

R.09

09-11-2009

Reservering t.b.v. rampenoefening

S

5

5

5

5

5

R.09

05-11-2012

Ingroei naar 90% weerstandsvermogen

I

462

462

462

462

0

R.09

11-11-2013

Rente ob.v. de stand per 1-1

S

951

1.142

806

974

1030

R.09

11-11-2013

Ingroei weerstandsvermogen naar 75%

S

186

186

2.459

2.589

0

R.07

03-11-2014

Vrijval BR Ondergronds Afval Transport

I

20

20

0

0

0

R.09

03-11-2014

Vrijgekomen ISV-gelden toevoegen aan AR 2016

I

0

0

5.381

0

0

R.09

03-11-2014

Sluitend maken jaarschijf 2016

I

0

0

-563

563

0

R.05

13-04-2015

Herstelplan stichting Kunstbedrijf Arnhem

S

-116

-116

369

369

163

R.08

29-06-2015

FJP 2014 Resultaat niet Grex-projecten

I

3

3

111

0

2

R.05

02-11-2015

Verzelfstandiging MSSA: frictiekosten

S

40

40

40

40

40

P.07

29-06-2015

Vrijval BR Volksgezondheid regio focuspunten

I

25

25

0

0

0

R.08

29-06-2015

Vrijval BR Wonen boven winkels

I

743

743

0

0

0

P.05

29-06-2015

Vrijval BR Arnhems samenlevingsbeleid

I

58

58

0

0

0

R.05

13-07-2015

Vrijval BR Integrale veiligheid

I

195

195

0

0

0

R.05

13-07-2015

Vrijval BR Sport

I

21

21

0

0

0

P.05

13-07-2015

Vrijval BR Combinatiefunctie brede scholen

I

108

108

0

0

0

R.06

13-07-2015

Vrijval BR Beschermd en Weerbaar

I

500

500

0

0

0

R.06

13-07-2015

Vrijval BR Renterisico Stadsbank

I

164

164

0

0

0

R.09

13-07-2015

Vrijval onderbesteding kapitaallasten

I

2.455

2.455

0

0

0

R.09

02-11-2015

Verrekening tekort 2017 en overschotten 2018 en 2019

S

0

0

0

-1.808

2.534

R.08

14-12-2015

Vrijval en invulling taakstelling R8

S

1.000

1.000

0

0

0

R.09

02-11-2015

Afronding

I

0

0

-4

-3

4

Onttrekkingen:

R.06

03-11-2014

Voeding BR Noodfonds

I

10.000

10.000

0

0

0

P.04

29-06-2015

Naar BR Beeldbep. culturele manifestaties

I

142

142

0

0

0

R.08

29-06-2015

Naar BR Vastgoed

I

1.164

1.164

0

0

0

R.09

29-06-2015

Naar BR ICT

I

400

400

0

0

0

R.05

29-06-2015

Naar BR Kapitaallasten (t.b.v. Valkenhuizen)

I

361

361

0

0

0

R.05

29-06-2015

Naar BR Cultureel vastgoed (vrijval voorz Musis)

I

1.000

1.000

0

0

0

P.04

29-06-2015

Naar BR Evenementen (Giro d'Italia)

I

218

218

0

0

0

R. 05

02-11-2015

Verzelfstandiging MSSA: voeding eigen vermogen MSSA

I

0

0

684

0

0

R.05

14-12-2015

Onderuitputting kap.lasten BR Cult. Vastgoed

I

876

876

0

0

0

Saldo per 31-12

40.423

50.131

58.513

61.704

65.482