BR P.05

BR Buiten Gewoon Beter (P.05)

De middelen uit deze bestemmingsreserve zijn ter financiering van de incidentele component van het Buiten Gewoon Beter Programma (€ 19,4 miljoen) voor de periode 2009-2016. Tevens dient de bestemmingsreserve om tempoverschillen in de uitvoering op te kunnen vangen. Het programma bestaat uit een scala aan meerjarige projecten. Bij een jaarovergang blijven de geoormerkte middelen zo beschikbaar voor het programma Buiten Gewoon Beter.

Prog.

Datum

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

besluit

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.02

11-11-2013

Toevoeging

I

400

400

Onttrekkingen:

P.05

25-02-2008

Projectkosten BGB

I

695

0

P.05

25-02-2008

Projectkosten BGB

I

1.300

0

P.05

28-09-2015

Herijking BGB-regulier

I

-1.164

-294

R.02

02-11-2015

Herijking BGB-regulier

I

0

0

R.02

17-06-2013

Projectkosten Presikhaaf

I

234

0

R.02

28-09-2015

Herijking Presikhaaf

I

-134

0

R.02

02-11-2015

Herijking Presikhaaf

I

0

3

Saldo per 31-12

3.706

4.928