Verloopstaat bestemmingsreserves

Verloopstaat bestemmingsreserves

Omschrijving

Programma

31-12-2014

Toevoegingen

Onttrekkingen

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

BR Buitengewoon Beter

P.05

4.237

400

291

4.928

BR Veilig ondernemen

P.09

115

0

-12

103

BR Onderzoek rekenkamer

R.00

176

0

-13

163

BR Raad

R.00

40

0

0

40

BR Integrale veiligheid

R.01

195

0

-195

0

BR Bereikbaarheid

R.02

1.501

3.168

-772

3.897

BR Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte

R.02

1.722

0

613

2.335

BR Sociaal Economisch Fonds

R.03

384

114

-44

454

BR Evenementen

R.03

286

621

-104

803

BR Investering brede scholen

R.04

518

0

-518

0

BR Combinatiefuncties brede scholen

R.04

108

0

-108

0

BR Onderwijs

R.04

105

8.337

-5.916

2.526

BR Beeldbepalende culturele manifestaties

R.05

413

376

0

789

BR Beeldende kunst

R.05

88

37

-23

102

BR Sport

R.05

21

0

-21

0

BR Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

R.05

36

0

-36

0

BR Kapitaallasten Kunstgrasvelden

R.05

717

0

-717

0

BR Cultureel Vastgoed

R.05

10.897

8.234

-5.953

13.178

BR Musis Sacrum

R.05

3.862

0

-3.862

0

BR Verzelfstandiging Domein

R.05

0

83

-83

0

BR Zuidelijke Binnenstad

R.05

7.510

0

-4.810

2.700

BR Groenfonds

R.05

465

125

-228

362

BR Kapitaallasten Van Diemenhof

R.06

234

0

-234

0

BR Renterisico Stadsbank

R.06

164

0

-164

0

BR Participatie

R.06

949

0

-457

492

BR Maatschappelijke opvang

R.06

179

0

0

179

BR Arnhems samenlevingsbeleid

R.06

58

0

-58

0

BR Wijkfondsen

R.06

349

80

-17

412

BR Bewonersbudgetten

R.06

413

0

-94

319

BR Pakketmaatregelen WMO

R.06

500

0

0

500

BR Beschermd en Weerbaar

R.06

1.752

477

-500

1.729

BR Herstructurering OGGz

R.06

456

0

0

456

BR Noodfonds

R.06

2.000

12.385

-5.409

8.976

BR Burgerinitiatieven sociaal domein

R.06

0

2.000

-111

1.889

BR Volksgezondheid regio focuspunten

R.07

25

0

-25

0

BR Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang

R.07

172

55

0

227

BR Ondergronds Afval Transport

R.07

2.020

0

-2.020

0

BR Huishoudelijk afval

R.07

1.388

0

-22

1.366

BR GRP Dekking kapitaallasten

R.07

24.792

3.532

-859

27.465

BR Duurzame energie

R.07

218

10

-218

10

BR Omgevingslawaai

R.07

135

0

0

135

BR Wonen boven winkels

R.08

743

0

-743

0

BR Risico beheer Arnhem Centraal

R.08

7.319

433

-199

7.553

BR Grondexploitatie

R.08

1.151

0

-1.151

0

BR Voorstudies

R.08

0

0

0

0

BR Strategische posities

R.08

0

0

0

0

BR Herstructureringsgebieden

R.08

2.260

0

-1.250

1.010

BR Volkshuisvesting

R.08

2.061

60

-1.862

259

BR Starters- en duurzaamheidsleningen

R.08

2.701

-29

-280

2.392

BR Stimuleringsfonds woningbouw

R.08

2.014

0

-1.116

898

BR Niet gesprongen explosieven

R.08

1.000

0

-1.000

0

BR Vastgoed

R.08

875

2.509

-2.888

496

BR Bouw-en sloopleges

R.08

0

0

0

0

BR Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop

R.09

5.196

7.827

-5.127

7.896

BR Frictiekosten

R.09

1.822

406

-1.478

750

BR Kapitaallasten Diga

R.09

378

0

-378

0

BR ICT

R.09

743

400

-790

353

BR Kapitaallasten

R.09

0

3.090

-493

2.597

Totaal

97.463

54.730

-51.453

100.740