Incidentele baten en lasten

In paragraaf 1.2 Toelichting overzicht saldo van baten en lasten in de jaarrekening is een splitsing gemaakt in de incidentele baten en lasten. Deze is gebaseerd op de afwijking ten opzichte van de begroting. Dat wil zeggen dat de incidentele baten en lasten die al begroot waren, hierin niet zijn meegenomen. Daarvoor wordt verwezen naar paragraaf 2.2.8.1 Algemene Reserve waarin een overzicht getoond wordt van alle begrotingswijzigingen ten laste en ten gunste van de Algemene Reserve in 2015.

In de begroting 2015 heeft de Provincie de volgende posten als incidenteel aangemerkt. Deze posten zijn opgenomen in de definitieve begroting.

Specificatie incidentele baten en lasten begroting 2015 opgave Provincie

Progr.

Omschrijving

Begroting 2015

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

P.06

Onttrekking aan BR Volkshuisvesting (Amend. duurzame

en levensloopbestendige woningen)

1.900

P.06

Onttrekking aan BR Stimulering Woningbouw (D66/A01 Amendement duurzame en

levensloopbestendige woningen)

600

R.00

Bijdrage in gemeentefonds voor waterschapsverkiezingen 2015

90

R.02

Onttrekking aan BR Buitengewoon Beter

1.829

R.02

Onttrekking aan BR Bereikbaarheidsfonds

247

R.04

Inzet middelen regiocontract provincie tbv 2Getthere

115

R.05

Onttrekking aan BR Beeldende kunst

23

R.05

Onttrekking aan BR Cultureel vastgoed, kapitaallasten Musis

worden structureel ingeraamd

8.223

R.06

Inzet Participatie

69

R.06

Wijkgericht werken

640

R.07

Onttrekking aan BR huishoudelijk afval

250

R.07

Onttrekking aan BR Omgevingslawaai

0

R.07

Vrijval BR Ondergronds Afval Transport

2.000

R.08

Onttrekking aan BR Risico en beheer Arnhem Centraal tbv OV-terminal

5.400

R.08

Vrijval BR Niet gesprongen explosieven, risico opgenomen in risicoprofiel

1.000

R.08

Onttrekking aan BR Wonen boven winkels

127

R.08

Onttrekking aan BR Volkshuisvesting

75

R.09

Verhoging DU Gezond in de stad

106

R.09

Bijdrage in gemeentefonds voor individuele studietoeslag

99

R.09

Opbrengst verkoop vastgoed

2.455

R.09

Onttrekking aan BR kapitaallasten DIGA

378

R.09

Onttrekking aan algemene reserve tbv BR sociaal domein

10.000

R.09

Onttrekking aan algemene reserve obv financieel beeld MJPB 2015-2018

0

R.09

Diverse onttrekkingen aan de algemene reserve

1.039

R.09

Onvoorzien

272

Incidentele lasten

P.06

Bijdrage duurzaamheid krachtwijk soc. huurwoningen (D66/A01 Amendement

duurzame en levensloopbestendenige woningen)

-2.500

R.00

Waterschapsverkiezingen 2015

-90

R.01

Faciliteren ontwikkelingen Korenmarkt

-50

R.02

Beheer openbare ruimte: diverse projecten

-434

R.04

Middelen voor 2Getthere

-350

R.04

Onderuitputting onderwijsbudget tbv 2Getthere

235

R.04

Vrijval VVE-gelden (onderwijsachterstandenbeleid)

1.000

R.05

Cultureel vastgoed: afwikkeling ArtA

-3.288

R.05

Subsidie Eusebius

-336

R.05

Dotatie aan bestemmingsreserve Cultureel vastgoed

0

R.05

Onderhoud park Lingezegen

-35

R.06

Niet realiseren taakstelling zwerfjongeren

-50

R.06

Inzet Participatie

-69

R.06

Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag

-99

R.06

Dotatie aan reserve Innovaties sociaal domein

-13.250

R.06

Wijkgericht werken

-652

P.07

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

-150

R.07

Dotatie aan BR Gemeentelijk rioleringsplan

-3.222

R.07

Dotatie aan reserve DU Gezond in de stad

-106

R.08

Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

-46

R.09

Vertraagd realiseren digitalisering werkprocessen

-50

R.09

Optimaliseren cameratoezicht

-50

R.09

Dotatie ISV-stelpost aan algemene reserve

0

R.09

Dotatie aan algemene reserve obv financieel beeld MJPB 2015-2018

0

Totaal Incidentele baten en lasten

13.345